Bondevikregjeringa sin sosiale profil

Minstepensjonistane som må gå på sosialen for å overleva. Større eigenandeler på helsetenesta og medisinar […]

Minstepensjonistane som må gå på sosialen for å overleva.
Større eigenandeler på helsetenesta og medisinar og dyrare legetenester slik at minstepensjonistar ikkje har råd til å kjøpa medisinar.
Åleinemødre som ikkje klarer å overleva utan å prostituera seg.
Gravferdsstøtta som er teken bort slik at ubemidla ikkje har råd å gravleggja sine døde.
Kyrkjer som forfell.
Den vestlege verda har nesten ikkje vekst i nasjonalbudsjetta. Medan Kina og India har ein årleg vekst på 8-10 %. Om nokre år vil Kina og India overta verdsøkonomien.
Oljeformuen vår vil rasa til 0 akkurat som eit korthus.
Ole Stene