De gode tiders dilemma

Regjeringen har foreslått å øke overføringene til kommune med 7,5 mrd. kroner neste år. Det […]

Regjeringen har foreslått å øke overføringene til kommune med 7,5 mrd. kroner neste år. Det gir kommunene økt mulighet til å utvide og forbedre tilbudet til barn, skoleelever, ungdommer og eldre. Dette er bra. KrF ønsker gode barnehager, en sterkt skole og mange varme hender i eldreomsorgen.
Vi må skape for å dele. Derfor har KrF de siste årene støttet skatteletter til næringslivet. Vi har lagt forholdene til rette for at flere har fått jobb og for at eiere har turt å satse på nye produkter og konsepter. Dette reduserte statens inntekter på kort sikt. Men nå ser vi at skatteinntekene samlet er større en noen gang tidligere. Det skyldes rett og slett at bedriftene tjener mer penger og dermed bidrar med mer til fellesskapet.
For å sikre fortsatt opptimisme og vekst i næringslivet, er det nødvendig å holde et lavt rentenivå og en lav kronekurs. Jeg håper at den nye regjeringen vil bidra aktivt til det. En nøktern, målrettet og effektiv offentlig sektor er imidlertid også avgjørende for at det private initiativ skal ha mulighet til å vokse.
Regjeringen forutsetter at de økte overføringene til kommunen vil medføre flere ansatte i kommunal sektor. Isolert sett er dette vel og bra.
Vil vet imidlertid at Norge på sikt vil få mangel på arbeidskraft. Allerede i dag er det flere steder i landet vanskelig å finne ledig helsepersonell. Dette kan i noen grad løses ved at vi åpner for arbeidsinnvandring. Men for å sikre nok hender til også å skape verdier, må veksten i offentlig sektor holdes på et moderat nivå.
Kommunene har i de seneste år gjennomført effektiviseringer. På kommunehuset skal det etter KrFs mening være en liten og kompetent administrasjon slik at mest mulig ressurser kan brukes til å gi innbyggerne et godt tjenestetilbud. Når nå regjeringen gir kommunene en så vidt betydelig inntektsvekst, kan man spørre om disse effektiviseringsprosessene vil stoppe opp. Jeg håper ikke det.
Jeg håper heller ikke at inntektsveksten vil danne grunnlag for lønnsfest i offentlig sektor. Målet må være mer og bedre tjenester for hver krone.
KrF mener at samfunnet bygges best nedenfra. Vi tror på lokaldemokratiet – på at de som har skoen på vet hvor den trykker. Det betyr at vi stoler på våre lokal folkevalgte og tror at de gjør en helhjertet innsats for å sikre en god barnehage, kvalitet i skolen, en verdig eldreomsorg og et bredt kulturtilbud til kommunenes innbyggere. Derfor vil vi gi kommunene gode rammevilkår.
Dilemmaet er: Uten verdiskaping, ingenting å dele. Foreløpig har Stoltenberg-regjeringen vært mest opptatt av å dele. Fortsetter dette kan arbeidsplasser trues. Vi trenger modige næringslivsledere som tørr å satse, og myndighetene må derfor legge til rette for innovasjon og nyskapning. KrF vil følge nøye med for å sikre at vi har midler å fordele også i fremtiden.
Bjørg Tørresdal,
kommunalpolitisk
talskvinne KrF