For få midler til Vestlandets lappesaker

Det er myndighetene som gjennom investeringsnivået i veisektoren som har ansvaret for sikkerhetsstandarden på veinettet.Tidligere […]

Det er myndighetene som gjennom investeringsnivået i veisektoren som har ansvaret for sikkerhetsstandarden på veinettet.Tidligere i vår ble det lansert en tilleggsbevilging innen samferdsel i revidert statsbudsjett. Pengene vil gå til styrking av arbeidet med vedlikehold, asfaltering og rassikring på riksveinettet. Til dette arbeidet gis det 175 millioner. I tillegg får Vestlandet og Trøndelag 40 millioner til bedring av utraste veier etter uværet. Og penger til samferdsel trengs. I forbindelse med arbeidet av Nasjonal transportplan 2006-2015 ble det avdekket at bare fem prosent av stamveinettet har fullgod standard og omkring 36 prosent av veinettet har brukbar standard ved inngangen av planperioden. 56 prosent av stamveinettet oppfyller ikke de krav vi har til brukbar standard. Så pengene til vei kommer godt med, men etterslepet på veinettet bygger seg opp også i 2006, til tross for ekstrabevillingene. Ser man på vedlikeholdsetterslepet på landsbasis er det Vestlandet som kommer dårligst ut. For på Vestlandet mangler vi 12 mrd. kroner bare for få veistandarden opp på et tilfredsstillende nivå.
Som følge av solide oljeinntekter kan staten gjøre plass i pengebingen for ytterligere 21 milliarder i rene ekstrainntekter. Og i forhold til Soria Moria-erklæringen og tidligere Stortingsvedtak venter vi på 2,2 milliarder til samferdsel. Høsten vil vise om vår samferdselsminister har klart å overbevise sine regjeringskollegaer når det gjelder satsing på samferdsel. For et velutviklet og effektivt transportsystem har stor betydning for utvikling av robuste bo- og arbeidsmarkedsregioner. Dette gjenspeiles ikke i statens satsing på transportinfrastruktur og rammebetingelser for transport. Et godt og sammenhengende stamveinett i vest er en forutsetning for økt verdiskapning.
Kyststamveien E 39 er vestlandets hovedferdselsåre og næringslivet på Vestlandet er svært transportintensivt. Vår kyst er en viktig inngangsport for det internasjonale markedet. For å utnytte potensialet til det store utland blir utviklingen av et tilfredsstillende stamveinett langs vår kyst avgjørende. Veinettet skal tilrettelegge for mer effektiv utenriks sjøtransport og havnene blir derfor et viktig knutepunkt for godstransporten. Derfor er det avgjørende at infrastrukturen rundt havnene og innover i landet er tilrettelagt for effektiv godstransport.
NAF-kartet består av 75 lokalavdelinger. Bare i Region Vest har vi 18 lokalavdelinger fordelt på våre fire fylker. Europavei 39 beveger seg gjennom flere av NAF sine lokalavdelinger både til lands og til vanns, fra Trondheim i nord til Kristiansand i sør. NAF Bilpolitiske komité i Stavanger har et samlet NAF i vest i ryggen for arbeidet med å utbedre vår livsnerve i vest – E 39. Visjonen vi arbeider utifra er at denne strekningen skal ha så høy standard at trafikantene skal kunne bevege seg hurtig, effektivt og trygt. Ambisjonene er høye, og engasjementet er stort. Innen 2020 ønsker man at strekningen blir ferjefri, og at man skal kunne kjøre på fullgod veistandard fra Kristiansand til Trondheim. Av landets åtte mest trafikkerte stamveiferjesamband utmerker to av rutene seg. Og de utmerker seg ikke positivt. For to av disse fjordkrysningene har størst hyppighet av å bli forlatt på ferjekaien. Når ferjen forlater kaien er det henholdsvis sju prosent og ni prosent gjenstående kjøretøy. Stortinget har vedtatt at kravet til antall kjøretøy skal være maks to prosent. På ferjekaiene ved Mortavika–Arsvågen vil det i 2006 bli forlatt 100.000 kjøretøy. Visjonen om ferjefri kyststamvei innen 2020 ble utarbeidet for å begrense noen av de hindringene man har for å forflytte seg på Vestlandet. Verdiskapning i kø. Bedriftene på Vestlandet setter penger på kø. Veiene gir både persontransport og godstransport uvante reiseopplevelser på smale, bratte, hullete og rasfarlige vestlandsveier. I tillegg kan Vestlandet by på høye reisekostnader og lang ventetid på våre mange ferjekaier. NAF har som visjon å gjøre Norge til et tryggere og bedre land å være trafikant i. NAF på Vestlandet arbeider for at vår hovedferdselsåre skal ha så høy standard at trafikantene skal kunne bevege seg hurtig, effektivt og trygt — og at reisekostnadene per kjørte kilometer ikke skal være høyere enn andre steder i landet.
Rolf Jæger,
NAF Bilpolitisk komité i Stavanger