Fritt skolevalg i Hordaland

Det er vel ikke overraskende at det er partiene Høyre, Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti som […]

Det er vel ikke overraskende at det er partiene Høyre, Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti som i første runde, behandlingen i fylkesutvalget i Hordaland, sikret flertall for å utrede en slik ordning. Nå gjenstår det å få saken gjennom også i fylkestingets behandling i oktober.
At eleven selv, best vet hvilke skoletilbud som er det beste for dem, er jeg ikke i tvil om. Likevel har dette valget vært styrt og er fremdeles styrt av mange fylkeskommuner. Opprettelsen av en egen, ny videregående skole i Etne med linjer som direkte konkurrerer med de tilbud som allerede fins ved skolen i Ølen, er et ferskt eksempel på de urimelige utslagene av en slik dirigeringspolitikk uten frihet for elevene.
Vedtaket i fylkesutvalget i Hordaland viser at de setter eleven i førersetet. Elevene må selv få velge å gå der det ligger best til rette; personlig, geografisk, faglig og økonomisk.
I Rogaland har vi hatt fritt skolevalg så lenge den moderne fylkeskommunen og ordningen med videregående skoler som ett samlet skoleslag har bestått. Og erfaringene er så gode at det er et folkekrav, både blant de unge og foreldrene, at ordningen skal fortsette uforandret. Det er derfor heller ingen partier i Rogaland fylkesting som tør forslå å innskrenke elevenes valgmuligheter.
Kanskje kunne våre politikerkollegaer i Rogaland Arbeiderparti ta en «runde» med neipartiet Hordaland AP og fortelle hvordan det fungerer med fritt skolevalg i Rogaland? I Rogaland er AP et ja til fritt skolevalg parti. Det står til og med i programmet deres.
Som fylkespolitiker, nå i Rogaland, ser jeg det som en av mine fremste oppgaver å bygge ned fylkesgrensene som stengsel for folk i hverdagen. Dessverre fungerer fylkesgrensen mellom Hordaland og Rogaland slik i dag når det gjelder ungdommens skolevalg. Når vi forhåpentlig snart har fritt skolevalg i begge fylkene bør det naturlige neste skritt være å gjøre valgfriheten reell også for ungdommen i grenseområdene.
Dette kan vi gjøre ved at samarbeidsavtalen mellom Hordaland og Rogaland utvides slik at alle elevene, ikke bare de som bor i noen få utvalgte kommuner, gis frihet til å søke seg inn på alle skoler og tilbud som fins i begge fylkene.
Fordelene er åpenbare; ikke bare for den enkelte elev som får økt sin valgfrihet. For den enkelte skole vil dette åpne nye muligheter. Fordi antall elever som faktisk har anledning til å søke seg dit, blir fordoblet, blir det enklere å bygge opp og beholde spesialiserte tilbud ved distriktsskolene.
Dersom de griper sjansen, kan det bli lettere for disse skolene å bygge seg opp til å bli attraktive og ledende på sine tilbud, få nok kvalifiserte/motiverte elever, kvalifiserte lærere og kunne gi et utdanningstilbud som i større grad ivaretar både elevenes ønsker og det lokale næringslivet sitt behov.
Dermed vil kanskje noen tilbud som i dag er forbeholdt sentrale strøk, i fremtiden også kunne tilbys her i grenselandet.
For Hordaland og Rogaland fylkeskommuner kan det ligge en økonomisk gevinst i at en ikke lenger trenger å bygge opp dobbelt sett av små nisjetilbud på begge sider av fylkesgrensen.
I disse dager, der samarbeid over større områder enn dagens fylkesgrenser diskuteres, kan en prøve på viljen til å tenke regionalt være å ta noen små, men viktige konkrete skritt som viser innbyggerne at her i vest er vi som folkevalgte i stand til å tenke nytt når det er til vårt felles beste på tvers av fylkesgrensene, i stedet for å hegne om gamle revirer.
Vi venter spent på vedtaket i Hordatinget 12. og 13. oktober.

Ølen 18.09.04

Anne Tone Salte Andersen,
fylkespolitiker Rogaland Høyre