Landets største gruppearbeid

Gjønnes-utvalget har presentert tre ulike modeller for framtidas kirke i Norge. Et mindretall ønsker full […]

Gjønnes-utvalget har presentert tre ulike modeller for framtidas kirke i Norge. Et mindretall ønsker full splittelse mellom stat og kirke, et annet mindretall ønsker å beholde dagens statskirkeordning med visse tillempinger. Flertallet i utvalget ønsker skille mellom stat og kirke, men de vil ha ei såkalt lovforankret folkekirke. Fra flertallets side framstilles flertallsforslaget som uproblematisk, og forskjellen mellom dagens ordning og flertallsforslaget bagatelliseres. Jeg vil spesielt peke på tre momenter som gjør at jeg frykter for folkekirkas framtid ved en slik modell.
Ved å oppheve gjeldende grunnlovsbestemmelser slik flertallsforslaget går inn for, vil ikke Kongen i kirkelig statsråd lenger være Den norske kirkes øverste instans. Det betyr i praksis at kirka sjøl er suveren i både lærespørsmål og utnevning av biskoper. Senterpartiet mener dagens ordning er viktig for å sikre et mangfold i bispekollegiet og derigjennom speile den mangfoldige folkekirka. Vi er bekymra for at den eventuelle nyordningen kan gi oss ei smalere og mer konservativ kirke. Det kan rett og slett føre til at mange kan føle at de mister «kirkn som innvald representant for medlemmene i laget gjer oss andre kjende med at alt ikkje er som det skal vera i laget. Etne E-lag hadde i utgangspunktet som formål å skaffa innbyggjarar og næring i Etne elkraft til sjølvkost eller rimeleg penge. Kva for andre formål som er inntatt i vedtektene den seinare tid, kjenner vel dei fåaste til.
I avrekninga frå laget går det fram at prisen me betaler i nettleige er ca. 50 øre pr. kwh. Av dette sit laget igjen med ca. 32 øre. Det er ikkje berre Etne E-lag som er komen i søkjeljoset for dei spørsmåla Børve reiser.
Avisene har i vinter skrive om møte i fleire kraftlag med høg temperatur. Nett no føregår ei rettsak i Sunnhordland tingrett. Det er tydeleg at det flyt romsleg med pengar rundt i desse laga. Nokre lag gir seg sjølv avlat gjennom å dela ut romslege gaver til gode formål.
Som Børve skriv: «Det er ingen som seier frå seg eit verv ved eit val.» Difor kunne det vore greitt om styret kunne gi medlemmene ei oppklaring/forklaring rundt laget si drift. Eit samandrag av regnskapet for siste år gjengitt i Grannar hadde vore fint.
I tillegg hadde det vore ynskjeleg å vita kor mange medlemmer laget krev fastleige for. Kva skal denne fastleiga dekka? Kor mange kwh fakturerer laget nettleige for? Kva er det E-laget studerer i utlandet? Har e-laget fleire turar til utlandet enn den som Børve omtaler dei siste 5 åra? Kva innverknad har konsesjonskrafta til Etne på kraftprisen som laget tilbyr medlemmene? Kven utfører revisjonen for laget?
Eg ber om svar gjennom Grannar.

Olav Sørheim
Etne