Lavere bemanning ikke budsjettløsning for kommunene

Personer med demens utgjør 75 prosent av pasientgruppen ved norske sykehjem. For å utøve tilstrekkelig […]

Personer med demens utgjør 75 prosent av pasientgruppen ved norske sykehjem. For å utøve tilstrekkelig omsorg og pleie for personer i denne gruppen, må vi ha en faglig minstestandard. SINTEF Helses rapport viser at økt bemanning ved sykehjemmene ikke er en garanti for bedre kvalitet. Vi er bekymret for at norske kommuner kan bruke dette som en godkjenning av ytterligere nedskjæringstiltak.
Rapporten påpeker at det er stor spredning i antall pleieårsverk, fra 0,62 til 0,90 ved de ni sykehjemmene som har vært undersøkt i rapporten. Sykefraværet øker med størrelsen på avdelingen, og er på gjennomsnittlig 11,4 prosent. Dette kan tyde på at små enheter kan gi driftsfordeler, samtidig som dette også gir et bedre omsorgs- og pleietilbud. For personer med demens er mindre avdelinger med små enheter et nødvendig tiltak for å oppnå kvalitet i pleien. For å oppnå god kvalitet er det nødvendig med minstestandard for bemanning, i tillegg til god ledelse, kompetanse og et godt arbeidsmiljø.

Sigurd Sparr,
Leder i Demensforbundet i Nasjonalforeningen for folkehelsen