Nasjonalparkene må få pengar

Det har heller ikke bevilgningene til skjøtsel og drift. Opposisjonen viser til Regjeringens ”fjelltekst” fra […]

Det har heller ikke bevilgningene til skjøtsel og drift. Opposisjonen viser til Regjeringens ”fjelltekst” fra 2003 der det blei lagt opp til mer miljøtilpassa turisme i verneområdene, men at de gode intensjonene ikke er fulgt tilstrekkelig opp med praktiske tiltak.
Senterpartiet har fremma forslag om at vi skal innføre en pause i arbeidet med å vedta nye verneområder. Samtidig mener vi at oppmerksomheten må rettes inn mot å ta vare på og utvikle mer næringsaktivitet i eksisterende nasjonalparker og landskapsvernområder. Disse må utvikles fra å være en hemsko for bosetting og næringsvirksomhet og til å bli en ressurs for de nærliggende lokalsamfunnene. I svært mange verna områder er bosetting og opprettholdelse av tradisjonell landbruksdrift en viktig forutsetning for å ta vare på verneverdiene.
Vi mener det må ha høyeste prioritet å utarbeide skjøtselsplaner for alle eksisterende nasjonalparker. Rondane nasjonalpark har for eksempel eksistert i 40 år uten noen slik plan. En skjøtselsplan er et viktig grunnlag for å dele inn nasjonalparken i ulike soner og kunne åpne for turisme og næringsmessig bruk i de delene av parken der dette ikke skader naturkvalitetene. Ved noe økning i bevilgningene, vil det være realistisk å kunne utarbeide skjøtselsplaner for alle nasjonalparker og store landskapsvernområder i løpet av 2005 og 2006. Det vil være ett viktig skritt for å få åpna for mer næringsaktivitet.
For tida gjennomføres det forsøk med lokal forvaltning av fire større verneområder. Senterpartiet mener at arbeidet med å overføre myndighet til lokale forvaltningsorganer må gå raskere. Vi mener at lokale myndigheter må få reell styring med viktige deler av verneforvaltningen, og at det må følge med penger til skjøtselstiltak. Dette vil gjøre det lettere å få lokal aksept for å verne områder, og det vil gi bedre muligheter for å få en forvaltning som ivaretar verneformålet, uten å legge unødvendige hindringer for næringsvirksomhet.
Dovrefjellrådet står for ett av disse viktige prøveprosjektene med lokal forvaltning. Her har fem kommuner gått sammen i et felles organ for å forvalte Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark og åtte tilliggende landskapsvernområder. Flere kommuner rundt i landet ber om å kunne inngå lignende avtaler for sine nasjonalparker. Dette er viktig å få til. Det viser seg også å være behov for en sterkere samordning av den innsatsen som gjøres med oppsyn, informasjon og tilrettelegging for økt bruk i verneområdene. Samordninga bør legges til denne typen lokale organer.
Senterpartiet foreslo å øke bevilgningen til skjøtsel av nasjonalparker og andre store verneområder med 30 mill. kroner. Vi ville særlig prioritere utarbeiding av forvaltningsplaner, avtaler om mer lokal forvaltning og tiltak for økt næringsmessig bruk av områdene. Dette fikk vi dessverre ikke flertall for i denne omgang, men vi registrerer en tverrpolitisk interesse for å øke aktiviteten knytta til eksisterende verneområder.
Senterpartiet foreslo også å utrede en ordning med kommunale næringsfond som skal kompensere for at områder vernes eller har høy forekomst av store rovdyr. Lokalsamfunn som pålegges store nasjonale oppgaver med negativ næringseffekt, må kompenseres for ulempene. Vi mener at fondsmidlene fra en slik ordning bør kunne brukes til alternativ næringsutvikling og til kompetanseutvikling og tilpasning av næringsvirksomhet til den nye situasjonen.

Inger S. Enger, stortingsrepresentant Sp