«Pensjonsfellen» til Stoltenberg!

I et intervju i Aftenposten 28. juli sier Stoltenberg: «Nøkkelen til å sikre et økonomisk […]

I et intervju i Aftenposten 28. juli sier Stoltenberg: «Nøkkelen til å sikre et økonomisk bærekraftig system, og gode ytelser, ligger i å få folk til å jobbe mer og lengre».
Fritt oversatt må dette bety at du må jobbe mer og lengre i fremtiden for å oppnå et pensjonsnivå som tilsvarer dagens. Statsministeren gir også inntrykk av at det vil være en fordel at alle år med inntekt skal telle som pensjonsgrunnlag.  Men det kommer jo an på hvor stor del av inntekten man får ta med i pensjonsgrunnlaget og det kommer an på om grunnlaget skal regnes som et gjennomsnitt av alle arbeidsår eller om grunnlaget fra hvert år legges sammen enkeltvis.
I dagens system må man ha arbeidet i 40 år for å ha rett til full pensjon, men det er bare gjennomsnittet av de 20 beste årene som teller med i pensjonsgrunnlaget. Dersom gjennomsnittet av 40 år skal telle med vil selvfølgelig de dårligste årene trekke pensjonsgrunnlaget nedover – i forhold til dagens system.
«Sliterne», som arbeider fra de er 19 til 63 år, vil tjene på dette. De vil få pensjonsrettigheter for 44 års yrkesaktivitet, ikke bare 40 som i dag». Ifølge NOU 2004:1, Pensjonskommisjonens innstilling, betyr dette bare at «sliterne» – og alle andre – i fremtiden må arbeide i 44 år for å oppnå samme resultat som i dag nås etter 40 år.
I intervjuet i Aftenposten sier statsministeren ikke noe om hva som skal betales i trygdeavgift i det nye systemet eller hvem som skal betale den. Etter at OTP – obligatorisk tjenestepensjon – er innført fra 1. juni 2006 kan avgifter og utgifter til pensjon og administrasjon føre til at det samlede nivået for enkeltpersoner og bedrifter blir en økt byrde.
Den første stortingsmeldingen om det nye pensjonssystemet skal, ifølge Aftenposten, komme til behandling i Stortinget i høst. Da får vi muligens vite hvilke tallstørrelser og beregningsfaktorer det nye systemet skal baseres på. Først da kan vi vite noe om hvor mye fremtidens pensjonister vil tape på den pensjonsreformen som Stortinget – alle andre enn FrP – allerede har vedtatt grunnprinsippene for.

Arne Sortevik,
Stortingsrepresentant FrP