Rettferdig handel framfor frihandel

På dette møtet er det sannsynlig at det kan foreligge en skisse til ny avtale […]

På dette møtet er det sannsynlig at det kan foreligge en skisse til ny avtale om liberalisering av handelen med landbruksprodukter. Det vil i så fall være en avtale som vil få omfattende konsekvenser for verdens matvareproduksjon.
Handel med landbruksvarer alene vil aldri løse fattigdomsproblemet. Det er likevel viktig å gjøre denne handelen mer rettferdig. Skal vi klare det må de fattige landene få ordninger som gjør at de både blir i stand til å bygge opp en lokal produksjon av mat og til å konkurrere på det internasjonale markedet. Paradoksalt nok kan en ny WTO avtale ødelegge for det første og svekke mulighetene for det andre.
Hvor urettferdig en frihandelsavtale kan bli for de fattige landene kan eksemplifiseres gjennom den norske matvareimporten. Norge importer i dag over 50% av den maten vi spiser og har nulltoll på en rekke landbruksvarer som det hadde vært naturlig å importere fra u-land. Oliven, sukker og cornflakes er eksempler på slike varer. Vår import av slike varer kommer imidlertid ikke fra fattige land, men tvert imot fra EU og USA. Det skyldes både at industrialiserte land har en mer effektiv og industrialisert produksjon og at EU og USA bruker betydelige eksportsubsidier som bidrar til å utkonkurrere de fattige landenes produkter.
Senterpartiet har som mål å vri importen av de produktene vi selv ikke produserer over i favør av de fattige landene. Dette krever spesielle tiltak som favoriserer disse landene. Et av disse tiltakende kunne være å kompensere rike lands eksportsubsidier gjennom tilsvarende tollsatser. Dette ville bidra til mer rettferdig handel, men det stemmer ikke med tanken om frihandel innen WTO og viser med all tydelighet at det ikke finnes likhetstegn mellom frihandel og rettferdig handel. Rettferdig handel handler om å gi fattige land muligheten til å eksportere sine produkter, ikke om mest mulig liberalisering av mat som en hvilken som helst vare.

Parlamentarisk leder i Senterpartiet
Marit Arnstad