Sammenlignet med hva?

Dette er en ansvarsfraskrivelse på alle punkt som Norges Miljøvernforbund ikke har forståelse for. Ved […]

Dette er en ansvarsfraskrivelse på alle punkt som Norges Miljøvernforbund ikke har forståelse for. Ved å påstå at oppdrettsnæringen ikke har noe ansvar for å påvirke økosystemet i og utenfor fjordene våre viser det bare hvor lite Ringdal har sett på begge sider av saken. Ved å bagatellisere problemer som overfiske av villfisk populasjoner, rømming av oppdrettslaks og lakselus problematikken prøver Ringdal å få oppdrettsnæringen til å virke som en næring som bare gjør sitt beste for å redde naturen. Det å uttale at det finnes norske fiskebestander på rødlisten, men at dette ikke er på grunn av oppdrettsnæringen er jo å ikke se på fakta. Villaksen, sjøørret og kysttorsk er rødlistede fiskearter som alle blir påvirket av oppdrettsanlegg. Her kan man ikke lure seg unna sin del av ansvaret.
Det er positivt at oppdrettsnæringen har investert mye av både kapital og innsats for å få ned antallet rømminger. Men med en så stor vekst som vi ser i dagens næring utgjør selv de små prosentandelene som rømmer hvert år større antall fisk enn det finnes i villaks stammen her i Norge. Dette gjør at villlaks formerer seg med oppdrettslaks og lager uheldige hybrider. Hver laksestamme i Norge er tilpasset til sin elv gjennom flere 1000 år. Og disse genene blir vannet ut med genetisk tilpasset fisk for oppdrettsanlegg.
Det som og er et problem, et tema som Nick Jacobsen tar opp i sitt innlegg «Norge en grådig oppdrettsstormakt», er at siden det nå har blitt strenge konsekvenser for rømninger fra oppdrettsanlegg er det mange som unnlater å rapportere. Slik blir ikke det viktige gjenfiske satt i gang og flere rømte laks finner veien vekk fra anlegget.
Det Ringdal ikke tar opp i det hele tatt er hvordan alle oppdrettsanleggene påvirker økosystemet i Hardangerfjorden. Oppdrettsanlegg som ligger i trange terskelfjorder slipper ut store mengder av biologisk material som ikke blir fjernet. Med en så stor lokal eutrofiering vil dette påvirke artsammensetningen i fjorden og dette vil igjen påvirke mat mengden til smolten, for ikke å snakke om alle andre aktørene i næringsnettet.
Så for å kunne redde villaksen må man begynne å se det hele bildet og ikke bagatellisere de problemene som finnes i dag. Om vi fortsetter med bortforklaringer av problemene vil vi snart se en utvikling i likhet med det man opplever Chile. Der er større deler av kysten helt uten liv på grunn av uansvarlig drift. Ved å ikke ta forurensningen fra oppdrett alvorlig kan man risikere slike tilstander også i Norge.

Kurt Oddekalv
Norges Miljøvernforbund