Småkraftverk gjev jobb til fleire

I mange år har smelteverksindustrien og produksjon av avanserte industrimaskinar vore hovudindustriområde for SMV i […]

I mange år har smelteverksindustrien og produksjon av avanserte industrimaskinar vore hovudindustriområde for SMV i Skånevik, medan produkt og tenester til kraftindustrien har vore ein varierande og liten del av den totale omsetjinga. I år kan selskapa Energi Teknikk AS og SMV byrja hausta inn frukt av åtte års beinhard satsing på kraftindustrien.
— I samarbeid med Energi Teknikk AS i Dimmelsvik, som er SMV sin hovudkunde, konstruerar og produserar SMV kraftturbinar for mini –og småkraftverk til heile landet. Energi Teknikk AS står for systemdesign, marknad og sal, medan SMV står for konstruksjon og produksjon av turbinane, opplyser Lars Hovda, dagleg leiar ved SMV.
Lars Hovda vonar at dagens kraftmarknad vil halda seg i åra framover.
— Dersom regjeringa skal halda på lovnadene sine, vert det aukande marknad for småkraftverk i tiåra som kjem. For SMV tyder det at bedrifta får eit ekstra bein å stå på. Allereie til neste år vil me ha ni til ti årsverk som er retta mot dette marknadsområdet, og omsetninga vil då auka med omlag ni millionar kroner, seier Lars Hovda.

Jobba seg opp
Ifølgje Hovda har satsinga på kraftindustrien vore ein utfordrande veg å gå. For å komme i mål, måtte selskapa Energi Teknikk AS og SMV til med relativt store etableringskostnader for å verta rekna som ein solid og seriøs leverandør. Men i dag kan selskapa saman gleda seg over det oppnådde resultatet.
— I løpet av dei siste fem åra har me fått brei erfaring i — og god kompetanse på — konstruksjon av småkraftanlegg. Dagens kraftkundar er meir og meir profesjonelle. Dei treng leverandørar som er store nok til å stå løpet fullt ut, og både levera, montera og stå for effektiv service dei neste åra, seier Lars Hovda.

Stor marknad
Hans Martin Hjelmeland, dagleg leiar ved Energi Teknikk AS, opplyser at den auka marknaden for kraftturbinar er eit resultat av straumunderskotet dei siste åra og høg etterspurnad etter små vassressursar som var ikkje tekne i bruk før.
— Regjeringa har eit mål om å setja i gong over 4.200 potensielle utbyggingsprosjekt av småkraftverk i løpet av fem til ti år. Dette er eit optimistisk tal, fordi ikkje alle vassdrag duger til å byggja kraftverk i. Men gjennomfører ein halvparten av desse utbyggingsprosjekta, er det nok til å bidra til ein vesentleg verdiskaping på landsbygdene samstundes som storsamfunnet får tilgang på rein og fornybar energi, meiner Hjelmeland.
Dersom straumprisen ikkje går ned, vil Energi Teknikk AS i løpet av to-tre år kunne levera 30-50 kraftturbinar. Til nå har Energi Teknikk AS levert 25 komplette småkraft anlegg, og det er 35 småkraftverk i ordre.
Omsetninga til Energi Teknikk dei siste tre åra vart dobla kvart år – frå 5,5 millionar kroner i 2004, til 12,5 millionar i 2005 og 24 millionar i år.
— Det tyder ikkje at me vl barnehagedekning, nærast gratis tomter og «premiering» for å busetja seg her.
Me trur mykje av svaret er å finna i mangel på fast fjordkryssing og dermed muligheita til å delta i eit sosialt og kulturelt liv utafor den bingen me har gjera inne i mellom Jøsenfjorden og Saudafjorden. Attåt dette er det sjølvsagt begrensa muligheiter for å driva sjølvberande næringsverksemd med slike forutsetningar.
Mange av dei som alt har flytta, både ungdom og godt vaksne, ser det på denne måten og dei har fortalt oss det lenge før dei flytta. Me har berre ikkje festa lit til «trusselen» deira ! Vil me ha busetnad og utvikling, for ikkje å seia vekst, i kommunen vår, er det på høg tid å lytta til dei som flytta og samstundes tenkja grundig gjennom kor lenge tolmodigheita held hjå mange som framleis har tru på at brua snart kjem . Reknestykka ein ser framlagde vil få vidt forskjellig svar alt etter kva forutsetningar ein legg i dei, men ein ting går igjen i dei fleste «motstandskalkylane»; Lite tru på at framtida kan by på vekst og nyskaping . Likeså vert det lagt ufatteleg lite vekt på korleis verkelegheita opplevast for dei som skal skaffa sitt eige og andre sitt levebrød gjennom aktiv og sjølvstendig innsats i eit stadig opnare og meir krevande marked. Å hoppa bukk over dette er farleg, for desse gruppene kan og flytta. Gjer dei det, riv dei i same farten med seg grunnlaget for utruleg mange arbeidsplassar.
Å få Sandsfjord bru på plass vil bety meir for næringsutviklinga i distriktet vårt enn noko Næringsutviklingselskap kan drøyma om å få til.
All utvikling fører med seg endringar i det tilvande og trygge, men det er nettopp det som tenner håp hjå den gruppa av folket som vil noko meir enn å ta til takke med sviktande handel og fråflytting.
Det har Suldal kommune teke inn over seg med å vedta at Sandsfjord bru skal byggjast, og Aksjonsgruppa vil fortsetja arbeidet for fjordkryssing ved hjelp av bru, utan store innhogg i kommuneøkonomien.

Aksjonsgruppa for
Sandsfjord bru