Viktig med likestilling

I dag er Kvinnedagen meir ein markeringsdag enn ein kampdag, men det er framleis ikkje […]

I dag er Kvinnedagen meir ein markeringsdag enn ein kampdag, men det er framleis ikkje uvanleg at både kvinner og menn går i tog under parolar om solidaritet, sosial velferd og økonomisk likestilling. I Noreg er kampen om likelønn spesielt viktig. I dag tener kvinner i gjennomsnitt 90% av det menn gjer, og i kvinnedominerte yrkesgrupper med høgskuleutdanning, er situasjonen endå verre. Om utviklinga held fram i same tempo, vil det ta nesten 100 år før me oppnår likelønn her i landet.

Lite kunnskap
Grannar tok ein runde lokalt for å høyra kva folk meiner om Kvinnedagen. Dei fleste me spurde var ikkje heilt sikre på kvifor me markerer dagen, men meinte det var for å gi kvinna ein spesiell dag til å kjempe for likestilling.
Stig Toadalen og Lasse H. Åsbø synest det er viktig at kvinner er likestilte med menn. Ei sak dei synest er spesielt teit er at jenter ikkje har same moglegheit som gutar innanfor skihopp; at dei ikkje får vera med i OL eller hoppa i dei same bakkane.
Sirianne Vikedal og Kari H. Andreassen synest det er nødvendig med likestilling innanfor skulegang og løn, og meiner at bakgrunnen til Kvinnedagen er viktig for markeringa.
Isak Gundersen understrekar at det viktigaste er at kvinner i heile verda har det bra, uansett.

Kvifor markera?Magne Olseth
Skånevik