Skaper usikkerhet om norske sjøfolks arbeidsplasser

I en krevende tid for sjøfolk og arbeidsgivere er næringsministerens bidrag å skape ytterligere uro […]

I en krevende tid for sjøfolk og arbeidsgivere er næringsministerens bidrag å skape ytterligere uro rundt nettolønnsordningen.  I en kommentar til utflaggingen ber han de ansatte rette sin frustrasjon mot fergerederienes eiere, som i følge Brende har undergravet ordningen gjennom å ta ut store utbytter basert på skattebetalernes penger.  
Børge Brende skulle vite bedre.  Nettolønnsordningen gjelder i dag sjøfolk på utenriksfergene og i offshorevirksomheten.  Ordningen er ikke et bidrag til rederienes overskudd, men et grep som gjør det mulig for norske sjøfolk å konkurrere om arbeidsplasser på lik linje med deres yrkesfeller ellers i Europa.  Næringsministeren skaper med sine uttalelser usikkerhet rundt kriteriene for videreføring av nettolønnsordningen.
Hvilke kriterier mener ministeren skal gjelde for bruk av offentlige virkemidler i næringslivet, ikke bare for rederienes del, men for virkemiddelapparatet generelt?  Skal det i fremtiden være en forutsetning for å få tildelt verftsstøtte, midler fra Innovasjon Norge eller SIVA at bedriftens eiere ikke tjener penger på virksomheten?  Hvordan skal bedriftens gode år vurderes opp mot mindre gode år i et slikt system?
Den maritime næringen gir i dag mange tusen fremtidsrettede, kunnskapsbaserte arbeidsplasser, ikke minst i distriktene.  Den kompetanse sjøfolk opparbeider seg gjennom et yrkesliv på havet er bærende for hele det maritime næringslivet langs kysten.  Dette er en kompetanse vi må sikre for fremtiden. 
Norske sjøfolk og rederier trenger stabile, forutsigbare rammevilkår på linje med resten av Europa.  Som situasjonen i Fjord Line illustrerer, uten skip under norsk flagg finnes det knapt noe arbeidsmarked for norske sjøfolk.  Og nå haster det med å innføre en helhetlig, varig løsning som gir grunnlag for at rederiene fortsatt skal kunne drive sin virksomhet fra Norge. Vi i Senterpartiet har lagt inn nettolønnsordningen i vårt alternativ til regjeringens forslag til statsbudsjett for 2005, som vi sikre arbeidsplasser for sjøfolk i Norge.
Eierne i Fjord Line har ikke tatt ut utbytte av selskapet siden 1998.  Det er den vedvarende politiske usikkerheten som trekker teppet vekk under hele 350 arbeidsplasser i Fjord Line.  Børge Brende har et stort ansvar for å bidra til at næringen får trygghet for sine rammevilkår.  Han bør snarest avklare den usikre situasjonen han har skapt gjennom sine uttalelser, og gi klare føringer på hvordan fremtiden skal se ut for rederier og sjøfolk.  Næringen kan ikke vente lenger. 
Stortingsrepresentant Rune J. Skjælaaen, Senterpartiet

 
Rune J. Skjelaaen, Senterpartiet