Tidenes barnehagesatsing

Forslaget, som nylig ble fremmet av Stoltenberg-regjeringen, oppfyller dermed den rødgrønne regjeringens mål i Soria […]

Forslaget, som nylig ble fremmet av Stoltenberg-regjeringen, oppfyller dermed den rødgrønne regjeringens mål i Soria Moria-erklæringen om å innføre en lovfestet rett til barnehageplass når full barnehagedekning er nådd. For Arbeiderpartiet er dette i likhet med SV og Sp et historisk forslag, og en milepæl i barnehagepolitikken.

I arbeidet med å lovfeste rett til barnehageplass har Regjeringen lagt vekt på at både nasjonal og internasjonal forskning viser at barnehage gir barn en god start i livet. Lovfestet rett er dessuten med på å gi barn tilgang til et av samfunnets viktigste velferds- og utdanningstilbud, og også gi dem et tilbud som er sosialt utjevnende. Samtidig regjeringsforslaget en anerkjennelse av barnehagens rolle i et barns utdanningsløp. Alle skal ha like muligheter til å utvikle seg selv og sine evner, og alle barnehager skal være med å legge grunnlaget for livslang læring og aktiv deltakelse i et demokratisk samfunn.

Tall fra Statistisk Sentralbyrå viser at kommunene tar Barnehageløftet på alvor, og at vi snart er i mål med full barnehagedekning. De få kommunene som ennå ikke har full dekning må forberede seg på at lovfestet rett til barnehageplass gjelder fra 2009, og de må planlegge ut fra dette. De siste årene har kommunene fått tilført store myndighetsoppgaver i barnehagesektoren blant annet plikt til å skaffe tilstrekkelig med barnehageplasser til barn under opplæringsalder. Dette var første juridiske steget mot lovfestet
rett til barnehageplass. Neste steg er at Stortinget sier ja til lovfestet rett til barnehageplass.

Ved utgangen av 2007 hadde 249 479 barn et tilbud i ordinær barnehage eller familiebarnehage. Barnehager har de siste 20 årene gått fra å være et tilbud til de få, til å omfatte over 80 prosent av alle barn i alderen 1-5 år. Barnehager er blitt ett velferdsgode med høy legitimitet i folket. Stoltenberg-regjeringen står for tidenes barnehageutbygging! Vi er nesten helt i mål med full dekning, bare noen få kommuner trenger også 2008 for å komme i mål.

Stortingsrepresentant Hilde Magnusson Lydvo, Ap