Trailertrafikken på E134 over Haukelifjell

Komiteen stiller seg svært kritisk til veistyresmaktene sin håndtering av denne saken. Haukelifjell er selve […]

Komiteen stiller seg svært kritisk til veistyresmaktene sin håndtering av denne saken. Haukelifjell er selve livsnerven fra øst og sør i landet. E134 over Haukelifjellet er en av de viktigste transportårene mellom øst – vest for store deler av Vestlandet, som mellom Bergen/ Hardanger/Sunnhordland/Haugesund og Grenland – Oslo.
Transportåra er umåtelig viktig for næringslivet i disse områdene. Høydebegrensninger vil for transportnæringen gi store ringvirkninger med tanke på transport- og samfunnsøkonomi, samt økt fourensing. Å sende vogntog på den til dels smale og rasutsatte Rv13,som er daglig skolevei for ca.1000 barn, har lite med trafikksikring å gjøre. Med dette forslaget vil en også gjøre den kommende turistvegen mellom Tyssedal og Kinsarvik til en transportkorridor, noe som er uforenlig med forutsetningene i turistveiprosjektet.
Komiteen har for øvrig merket tiltakene med tunnelrensking og innsnevringer i veibanen som Statens veivesen har gjennomført i Tyssedalstunnelen de siste ukene for at maksimalhøyden kan heves fra 4,0 til 4,2 m. Det planlegges også å sette ned fartsgrensen i denne tunnelen.
På bakgrunn av dette krever Utviklingskomiteen i Odda kommune at Statens veivesen straks setter i verk samme tiltak i tunnelene over Haukeli som det er gjort i Tyssedalstunnelen. I tillegg foreslår komiteen følgende:
Nedsatt fartsgrense i tunnelene til 60 km.
Fjerning av gul midtstripe og innsnevring av kjørebane
Automatisk varslingsanlegg med lyssignal når høye kjøretøy er i tunnelen
Informasjon og opplysningskampanje om de iverksatte tiltakene.
Økt kontrollvirksomhet slik at tiltakene blir overholdt og respektert av alle trafikanter.
Arbeidet med planleggingen av en ny trase med nye tunneler over Haukelifjell må straks iverksettes og prosjektet må inn i Nasjonal Transportplan med topp prioritet ved neste rullering (NTP 2009-2015). Dette er en nødvendig og framtidsrettet løsning.

Vi vil til slutt minne veistyresmaktene om at det ikke er høyden, men farten som dreper!

For Utviklingskomiteen
Bjørn Vivelid
komiteleder