Urovekkende av AF Decom

Skogheim henviser til alle arealer i området Vatsfjorden og Yrkesfjorden som Kystverket har avsatt med […]

Skogheim henviser til alle arealer i området Vatsfjorden og Yrkesfjorden som Kystverket har avsatt med henblikk på ankring og opplag av offshoreinstallasjoner. AF Decom ønsker nå at Vindafjord kommune skal definere formålet for dette området til også å gjelde «oppankring og eventuell montering og demontering av installasjoner».
Siden AF Decom etablerte seg på Raunes har selskapet gjentatte ganger understreket sitt mål om å bli et av Europas mest moderne anlegg for riving og gjenvinning av utrangerte installasjoner fra offshoreindustrien. Bedriften er fra myndighetenes side gitt tillatelse til sin virksomhet under det vilkår at all mottak, lagring og behandling skal foregå på tett dekke som drenerer til sandfang og oljeutskiller, jfr. tillatelse gitt av SFT den 30.06.05, samt revidert tillatelse gitt av Fylkesmannen i Rogaland den 27.04.2007.
Mange reagerte på at bedriften måtte søke om dispensasjon fra de driftsvilkår gitt av Fylkesmannen og SFT, slik at lastebøyen Kittiwake kunne lagres og delvis demonteres på fjorden. Dette ble beskrevet fra AF Decom sin side som et engangstilfelle og de har gjentatte ganger, sist ved det store informasjonsmøtet i Vindafjordhallen, understreket at de ikke har til hensikt å bruke sjøområdene rundt Raunes til riving og lagring.
I sitt innspill til kommunen signaliserer nå AF Decom at de ønsker en omfattende bruksendring av et stort, og viktig område i en av de mest fiskerike fjordene i Ryfylkebassenget. En bruksendring som åpner for hva da? Riving og lagring av oljeinstallasjoner!
En bruksendring som vil åpne for riving av installasjoner som man vet inneholder tungmetaller og andre miljøgifter, midtfjords hvor det ikke finnes verken renseanlegg eller mulighet til å begrense utslipp til vann.
Det er også en bruksendring som ligger helt utenfor alle vilkår som AF Decom er gitt av Fylkesmannens Miljøvernavdeling og SFT for sin virksomhet.
Tysvær Fiskarlag har siden AF Decom etablerte seg på Raunes fryktet konsekvensene av driften av mottaksanlegget, både for friheten våre medlemmer har til å utøve sin næring i området og for de miljømessige konsekvensene av anlegget.
Når AF Decom nå kommer med et ønske om å beslaglegge et stort område av Vats- og Yrkesfjorden til montering og demontering av installasjoner til sjøs, mener Tysvær Fiskarlag at bedriften sender ut signaler som ingen av oss som bor rundt, eller er avhengige av fjorden, kan akseptere.
Vi ber om at Vindafjord og Tysvær kommuner reagerer kraftig på et slikt utspill, det lukter av et dårlig forsøk på bondefangeri. Vi minner på at da AF Decom startet søknadsprosessen rundt etableringen av basen på Raunes ønsket bedriften å foreta betydelige deler av rivingen på fjorden – per definisjon uten mulighet for begrensing av utslipp. De søkte også om å dumpe 30-40.000 tonn marin begroing per år i fjorden. Det er 1000 fulle vogntog.
Med dette forsøket på å lokke Vindafjord kommune ut på en bruksendring av store områder i Vats- og Yrkesfjorden ser det ut som at AF Decom prøver å vende tilbake til bedriftens opprinnelige planer.

Ingrid Prytz Ohm
for styret i Tysvær Fiskarlag