Uvisse for Hordalandsjordbruket etter WTO-avtalen

Landbruket er viktig både for sysselsetjing, kulturlandskap og turisme i Hordaland. Eit levedyktig landbruk med […]

Landbruket er viktig både for sysselsetjing, kulturlandskap og turisme i Hordaland. Eit levedyktig landbruk med aktiv gardsdrift er viktig for den samla utviklinga av fylket vårt. Eg håpar landbruksminister Lars Sponheim har rett i at den nye avtalen vil gjera det mogleg å halda fram med eit miljøvenleg småskalalandbruk.
Når Noreg no har slutta seg til rammeverket for den nye WTO-avtalen, vert det svært viktig for framtida til jordbruket i Hordaland at den endelege avtalen gjev regjeringa armslag til å fordela støtte etter dei ulike behova landsdelane imellom.
Eg fryktar at auka frihandel vil svekka matvaretryggleiken vår, jamvel om eit slikt frislepp vert følgd opp med styrka kontrolltiltak.

Fylkesordførar
Torill Selsvold Nyborg