Varig vern av mer enn 50 vassdrag

Regjeringens forslag til verneplan for vassdrag har et tydelig Venstrestempel, og forslaget er i all […]

Regjeringens forslag til verneplan for vassdrag har et tydelig Venstrestempel, og forslaget er i all hovedsak fulgt opp under behandlingen i Stortingets energi- og miljøkomité. Mer enn 50 vassdrag foreslås nå vernet. Hensynet til nåværende og kommende generasjoners naturopplevelser, den norske laksebestanden og norsk reiselivsnæring er gjennomgående gått foran hensynet til kortvarige økonomiske utbyggingsinteresser i de vassdragene som foreslås vernet.
Fosser og fjorder er viktige turistattraksjoner for Norge. Mulighetene til å oppleve vakker og uberørt natur trekker årlig mange turister til Norge. Derfor er vern av disse vassdragene også av vesentlig økonomisk verdi for Norge, ikke minst for reiselivsnæringen.
Venstre er særlig fornøyd med at både Nausta og Bjerkreimvassdraget nå blir vernet. Vern av Nausta er viktig for den levedyktige og tallrike laksebestanden i Vestlandets beste lakseelv. At denne bestanden nå sikres, er avgjørende for laksefisket som grunnlag for opplevelser, bosetting og næring i området. Ekstra hyggelig er det å gi et håndslag til dem som står på for å gjøre Nausta til et nasjonalt laksevassdrag.
Bjerkreimvassdraget er et unikt vassdrag på Sør-Vestlandet som nå er sikret varig vern. I tillegg er Venstre godt fornøyd med at det legges opp til at en egen sak om vern av Vefsna i Nordland skal legges frem for Stortinget.

May Britt Vihovde,
stortingsrepresentant Venstre