Vi vil gi elevene frihet til å velge

Fritt skolevalg er ikke bare å gi elevene friheten til å ønske seg til noe. […]

Fritt skolevalg er ikke bare å gi elevene friheten til å ønske seg til noe. Det er også friheten til å ønske seg vekk fra et miljø eller en omgangskrets. Arbeiderpartiets Gisle Handeland og Hans Otto Robberstad hevder i sterke ordelag i media at innføringen av fritt skolevalg skjer gjennom et hastevedtak. Fritt skolevalg har vært til behandling siden januar, og å hevde at dette er et hastevedtak faller for sin egen urimelighet. I den politiske plattformen vi la frem for et år siden står det også helt klart at vi vil innføre kapasitetsstyrt fritt skolevalg. At skolevalget blir kapasitetsstyret, vil si at friheten begrenses til den eksisterende klasse- og skolestrukturen. Det er ingen overraskelse, for verken Handeland eller Robberstad, at dette er en sak nå. Forrige høst var det et politisk maktskifte i fylkeskommunen, og det nye politiske flertallet ønsker å gi elevene frihet til å velge. For Høyres del var dette også en valgkampsak.
Erfaringer med fritt skolevalg fra andre fylker viser at de aller, aller fleste elevene kommer inn på skolen de har som sitt førstevalg. En ønsker seg til den skolen som ligger nærmest og hvor ens venner vil gå. I Bergens Tidende 01.09.04 stod det at et annet kriterium som ble lagt til grunn er skolenes rykte. Å la elevene ha reelle valgmuligheter stiller store krav til oss som er ansvarlige for den videregående skolen. Dersom det skulle være skoler som opplever svikt i søkertilstrømningen, må vi ta dette innover oss og arbeide for å gjøre skolen mer attraktiv. Konkurranse om elevene vil kunne stimulere til at en i langt større grad er bevisste på å ha et attraktivt tilbud læringsmessig så vel som sosialt. Det betyr at dersom en skole har opparbeidet seg et dårlig rykte, så må vi arbeide for å forbedre denne situasjonen. Klarere signaler fra elevene kan vi ikke få!

Når alt kommer til alt handler ikke dette bare om en spørreundersøkelse som fikk altfor lav svarprosent, eller om at saken behandles for raskt. Det handler om vi nå skal la elevene velge, eller om vi skal fortsette med å ta valgene for dem. For Høyre og våre venner i posisjon er det svaret klart. Hvis alt går etter planen, så innfører vi kapasitetsstyrt fritt skolevalg.

Jannicke Haugan Larsen
fylkesutvalget, Høyre