Etne Sparebank set ned renta

Den lokale sparebanken i Etne har vedtatt å setja ned renta på både innskot og […]

Den lokale sparebanken i Etne har vedtatt å setja ned renta på både innskot og utlån med inntil 0,50 prosentpoeng. Rentenedsetjinga kjem som ei følgje av at Noregs Bank endra styringsrenta i mai. 

Lågaste bustadrente i Etne Sparebank etter dette blir 3,30 prosent nominelt. Justeringa skjer med verknad alt frå 14. mai på nye lån, og frå 25. juni på eksisterande lån og innskot.