Hans Olav Tungesvik. ARKIVFOTO: GRETHE HOPLAND RAVN
Hans Olav Tungesvik. Arkivfoto Grethe Hopland Ravn

Lokal bauta rundar 80