Nøgde med NAV

NAV Hordaland har spurt 3.350 brukarar om kor tilfredse dei er med tenesta, og resultatet viser at fire av fem, eller 80 prosent, er nøgde med servicen. Andelen som er nøgde aukar frå tidlegare år. Fylkesdirektør i NAV Hordaland, Anne Kverneland Bogsnes er nøgd med at tilfredsheita stig i høve til dei to føregåande åra. Brukarane gir høgast score på spørsmåla som handlar om at dei føler seg sett og ivaretatt i dialogen med rettleiar, spesielt i interessa i å finna løysingar saman. Dei minst nøgde er dei som var på NAV-kontora for kommunale tenester, og særskild i samband med mellombels butilbod, kvalifiseringsprogrammet og økonomisk rettleiing.