• Bilete 1 av 5 - Per Qvale (t.v.) frå Haugeund turistforeining diskuterte heftig med grunneigar Inge Morten Tronstad (i midten) under synfaringa i Øyno. På bildet er også komiteleiar Sjur Aakra (Sp) (med ryggen til) og Ole Funderud (H). FOTO: TORSTEIN NYMOEN

  • Bilete 2 av 5 - Slik ser den eksisterande driftevegen ut frå Bjødnanuten.

  • Bilete 3 av 5 - Den raude streken viser kor driftevegen vil gå opp mot Bjødnanuten. ILLUSTRASJON: ETNE KOMMUNE

  • Bilete 4 av 5 - Grunneigar Inge Morten Tronstad trødde til for å hjelpa ein skadd gut i fjellet. Arkivfoto

  • Bilete 5 av 5 - Driftevegen vil bli synleg frå Bjødnanuten, dit følget gjekk under synfaringa.

— Gullruta blir rasert

Etne-politikarane gav grønt lys til at ein landbruksveg i Øyno kan forlengjast med 900 meter. Haugesund Turistforening rasar. — Vedtaket vil bli klaga på, seier leiar av naturvernkomiteen, Sven Oscar Larsen.

av Torstein Tysvær Nymoen

Fakta / vedtaket

Utdrag frå vedtaket i komitè drift:

«Inngrepet vil kunne vere uheldig i forhold til miljø-, landskap- og friluftlivsverdiar, jamfør liste over negative følgjer av vegen, men slik planforslaget ligg føre vil naturmangfaldet i liten grad bli rørt.»

«Det er Etne kommune sitt syn at driftevegen gir garden driftsmessige store fordelar ved bruk av fjellbeitet».

«Ein må unngå skjemmande skjeringar og fyllingar, og traseen må leggjast skånsamt i terrenget. Det er i søknaden sagt at vegen skal vere ein drifteveg, og ikkje ein veg med høg standard for traktor. Ved bygging må søkjar ta omsyn til det og lage vegen så lite synleg og omfattande som mogeleg til føremålet.

«Vegbreidda skal justerast slik at vegen berre blir framkommeleg for beitedyr og folk til fots og med ATV.»

Etne-politikarane gav grønt lys til at ein landbruksveg i Øyno kan forlengjast med 900 meter. Haugesund Turistforening rasar. — Vedtaket vil bli klaga på, seier leiar av naturvernkomiteen, Sven Oscar Larsen.