Statnett klagar på skatt

Statnett klagar på vedtak Vindafjord kommune har gjort for eigedomsskatten selskapet skal betale for 2017. Den baserer seg på den forrige taksten i 2007 som var på 95 millionar kroner. Klagen gjeld kraftleidningane gjennom Vindafjord der Statnett meiner kommunen ikkje har tatt omsyn til slitasje og alder på anlegget, og levetida det har. Det er snakk om prinsipp for taksering som nettselskapet tidlegare har fått medhald i Gulating lagsmannsrett om at er ulovlege å bruke.

Selskapet ber om at grunnlaget for eigedomsskatten i Vindafjord blir i tråd med dommen lagmannsretten fatta i fjor. Den prinsipielle saka skal opp i Høgsterett, og partane er samde om at kommunen skal vente med å handsame klagen til etter at Høgsterett har sagt sitt.