• Bilete 1 av 3 - Kaja Christine Andersen og Gudacivius Valdas trur mange kan tenke seg å få denne flotte sjøauren på kroken når fisket i Etnneelva opnar torsdag. Dei vitale måla: 70 cm lang og fire kilo tung. FOTO: TORSTEIN NYMOEN

  • Bilete 2 av 3 - Kurt B. Hagen er leiar i Etne Elveeigarlag.

  • Bilete 3 av 3 - Det sto flotte laks og sjøaure og venta på sleppe gjennom fiskefella fredag morgon.

Optimisme før starten

Oppgangen av fisk i både Etneelva og Vikedalselva gir forhåpningar om ein draumesesong for fiskarane. Torsdag er årets eventyr i gang.

av Torstein Tysvær Nymoen

Fakta: Etneelva

• Laksefisket startar ved midtnatt 15. juni og avsluttast klokka 24 den 15. august.

• Dei fleste av dei 26 sonene har ein fiskekvote på 2 villaks per døgn. døgn. Sone 1 har tre. Soner som vert fiska på begge sider som motfiske, delar kvota likt seg imellom. All fangst skal meldast inn og takast skjellprøvar av.

• Oppdrettslaks vert ikkje rekna med i kvoten, men skal  bli registrert med skjellprøve som anna fangst.

• Fisk under 40 cm. og vinterstøingar skal straks setjast utatt i elva.

• Etter 15. juli skal all hofisk over 80 cm. setjast utatt i elva.

• Det kan i 2017 fiskast éin sjøaure per sone. Aure skal  òg registrerast med skjellprøvar likeins som anna fangst.

• Alle sonene har ein «fang og slepp»-kvote lik fangstkvoten». Når fangstkvoten er landa, skal fisket opphøyre for inneverande døgn, - også «fang og slepp». Døgn/sonekvoten kan berre nyttast på den sona der fiskekortet gjeld.

• I 2016 vart totalfangsten på 3.498 kg. 3.110 kg laks vart avliva og 388 kg vart sett utt igjen. Sjøauren var freda, men fem vart avliva og 172 vart sett ut igjen i elva. Det vart avliva 750 laks og 117 vart sett ut i elva igjen. Det vart avliva 167 smålaks, 529 mellomlaks og 54 storlaks. Laksen hadde ei gjennomsnittsvekt på 4,0 kg. Av avliva laks vart 407 kg (89 laks) tatt i Sørelva.

Kjelde: etnelaks.no

Fakta: Vikedalselva

• Fisket går føre seg i perioden 15. juni til 15. august.

• Fisketidene er frå klokka 00.00 torsdag og fram til kl. 24 sundag. Måndag, tysdag og onsdag er elva freda.

• Det er døgnkvote på 1 laks. Har du teke ein laks på land er det slutt for det gjeldande døgnet.

• Du kan drive med «fang og slepp»-fiske, men så snart du har tatt ein laks på land, skal fisket opphøyrast resten av døgnet.

• Auren er freda og skal sleppast ut att om den er levedyktig.

• Grunna stor aurebestand blir fiskarar oppmoda om å ikkje bruke mindre enn 2/0 krok.

• Totalt var det i 2016 fanga 236 laks på 953,7 kilo. Totalt 91 laks med ei samla vekt på 249,4 vart fanga og sett ut att. Det vart fanga og sett ut att 96 aure på til saman 84 kilo.

Kjelde: vikedalselva.no

Oppgangen av fisk i både Etneelva og Vikedalselva gir forhåpningar om ein draumesesong for fiskarane. Torsdag er årets eventyr i gang.