• Bilete 1 av 2 - Vegvesenet lovar betre kvalitet på vegvedlikehaldet i Grannar-distriktet denne vinteren enn kva bilistane har opplevd dei siste åra. ARKIVFOTO

  • Bilete 2 av 2 - Kartet syner driftsklasse på ulike vegar i distriktet. Til høggre informasjon om kva krav Statens vegvesen har til dei ulike driftsklassane. Illustrasjon: Statens vegvesen

Lovar betre brøyting

Statens vegvesen lovar at brøytinga skal bli betre i vinter, men bilistane må framleis rekne med at det kan liggje snø på E134.

av Torstein Tysvær Nymoen

Fakta

Driftsklasse B

Godkjend føreforhold er bar veg (tørr eller våt). Hard snø/is blir tilléte utanom hjulspor i kortare tid.

Vegoppmerking unntatt kantlinje skal vere synleg. Snø- og isfri (bar) veg i hjulspor, på minst 2/3 av breidda på køyrefeltet. Hardt og jamt snø/is-dekke med maks 1 cm las snø tillate utanom hjulspor i kortare tidsrom.

Under snøvêr skal det vere brøyta i heile breidd på vegen inklusiv lommer minst annankvar time.

Ved behov skal det strøast med salt/saltløysing i heile breidda på vegen inklusiv busslommer og liknande minst annankvar time.

 

Driftsklasse C

Godkjend føreforhold er bar veg i milde periodar og hard snø/is i kalde periodar.

Sand skal nyttast på snø/is-dekke, også som preventivt tiltak.

Når vegen er snø og isfri, skal salt nyttast for å hindre glatt veg som følgje av tynt snø/isdekke eller rim. I periodar utan nedbør som snø skal det nyttast salt for å oppretthalde bar veg.

Så lenge det er snø/isdekke på deler av vegbanen, skal salt berre nyttast når temperatur på veg er over –3 grader, elles skal det brukast sand som strømiddel.

Maksimal syklustid for brøyting: 2,5 timer.

Maksimal syklustid for strøing: 3 timer.

 

Driftsklasse D

Godkjend føreforhold er hard snø/is.

Sand skal nyttast på snø- og isdekke, også som preventivt tiltak. Salt skal berre nyttast unntaksvis for å forhindre glatt veg forårsaka av tynn is og rim.

Maksimal syklustid for brøyting: 3 timar.

Maksimal syklustid for strøing: 4 timar.

 

Gang- og sykkelvegar:

Tilstand på vegen mellom klokka 6 og 23 kan vere hardt og jamt snø- og isdekke med maks 1 cm laus snø.

Sand skal nyttast som preventivt tiltak.

Maksimal syklustid for brøyting er den same som for vegen ved sida av, men ikkje større enn 3 timar. Om veg ved sida av har krav til brøyting på maksimalt 2 timer, skal også gang- og sykkelvegen vere brøyta annankvar time. For strøing også det same som for vegen ved sida av, men ikkje større enn tre timar.

Kjelde: Statens vegvesen

Statens vegvesen lovar at brøytinga skal bli betre i vinter, men bilistane må framleis rekne med at det kan liggje snø på E134.