Ei knippe veteranar som alle har jobba over 25 år i Tveit Regnskap. F.v. Haldor Skare, Lars Rune Litlehamar, Rune Gjelsteen Johnsen, Sølvi Lysen Nordtveit og Siv Bente Stople Østbø.
Ei knippe veteranar som alle har jobba over 25 år i Tveit Regnskap. F.v. Haldor Skare, Lars Rune Litlehamar, Rune Gjelsteen Johnsen, Sølvi Lysen Nordtveit og Siv Bente Stople Østbø.

Stålkontroll på tal og botnlinje

Innføring av moms og urolege bønder gav spire til ei bedrift som har utvikla seg å bli blant landets største i sitt slag. Ingen kunne spå vegen framover då Jarle Tveit (71) starta i det små for snart 50 år sidan.

I dag er det sonen Jone Tveit (46) som eig og leiar konsernet med 215 tilsette og 188 millionar kroner i omsetning. Tveit Regnskap AS har 18 kontor fordelt på 16 kommunar, og har frå starten av sett verdien av ein desentralisert struktur. Familiebedrifta har også vore tru mot staden og bygda der det starta; Liaheia i Skjold, og ser ingen utfordringar med å ekspandera vidare frå eit hovudkontor på eit jorde langt utpå landsbygda.

Grunnleggaren Jarle Tveit er ein roleg kar med kunnskap som har gitt resultat. Hans filosofi er å ha god og tett kundekontakt og ei nøktern haldning til det å driva eiga bedrift. God kompetanse har vore nøkkelen til suksessen. Han kan sjå attende på 50 år utan raude tal og full kontroll på eiga botnlinje.

— Det skulle forresten berre mangla for ei bedrift som oss, som driv med rekneskap og rådgiving. Å gå i pluss er som å ha eit reiskap på linje med ein traktor; det trengst for å kunna utvikla seg. Alle som driv næring må ha margin for å ta tak i det nye som kjem. Dette er eit godt råd me har gitt til kundane i alle år, seier gründeren.

Aktiv pensjonist

Han er framleis aktiv på kontoret sjølv om det snart er 18 år sidan Jone, den mellomste i barneflokkane på tre, overtok som dagleg leiar. I tillegg til å vera styreleiar, jobbar 71-åringen litt med taksering, rådgiving og eigarskifte innafor landbruk.

Som delvis pensjonist får han meir tid til å driva med sine store hobbyar; jakt og friluftsliv. Han har lagt bak seg mange fine turar på Hardangervidda og i Etnefjellet mot Sauda. Dessverre må mykje av friluftslivet nå gjennomførast utan kona Marit som fekk Parkinssons sjukdom for nokre år sidan.

Dei seinare åra har familien hatt stor glede og brukt mykje tid på den lenge veglause fjellgarden Hamrabø i Suldal som Jarle kjøpte i 2003. Eigedommen består av rundt 40 hus og har tre stølsplassar, og er blitt den store hobbyen.

— Me hadde behov for å engasjera oss i noko då Jone overtok drifta, fortel Jarle Tveit som mottok Suldal kommune sin bygningsvernpris 2018 for arbeidet med Hamrabø.

Ny nisje oppstod

Jarle Tveit er fødd og oppvaksen på Lie i Skjold. Foreldra dreiv eit mellomstort mjølkebruk og planen var å bli bonde. Slik gjekk det som kjent ikkje. Han drog til Voss og utdanna seg til agronom, og deretter til Fyresdal i Telemark for å gå på Foldsæ landbruksskule. Etter fire år kom 22-åringem attende som landbruksøkonom med kunnskap om rekneskap og skatt.

Han fekk jobb hos Etne Rekneskapskontor med ansvar for 25 lokale bønder der Tore Harboe var styreleiar, og overtok jobben etter vatsbuen Martin Dyrseth. Året etter blei momsen innført i Noreg, og ein ny nisje opna seg for ein kar med hans kompetanse.

— Bøndene var redde for dette nye. Banken hadde momskonto der dei sette av pengar for kvart oppgjer, men med momsen kom gardsrekneskapen. Bøndene var flinke til å styra pengane etter driftskreditten, men dette nye var komplisert og kravde ekstern hjelp, fortel Jarle Tveit.

På landet. På Liaheia har Tveit Regnskapskontor AS halde hatt hovudkontoret sidan 1980.
På landet. På Liaheia har Tveit Regnskapskontor AS halde hatt hovudkontoret sidan 1980.

Tett på bøndene

Vindafjord hadde ingen rekneskapskontor og heradsagronom Kanstad tok kontakt med den nyutdanna landbruksøkonomen frå Skjold om å starta opp. Han hadde alt fått nærare hundre interesserte. Jarle Tveit Regnskapskontor var ein realitet.

Han har tatt vare på gamle dokument og dagbøker frå starten av verksemda og drar fram minne frå dei første åra. Grunnprisen for dei noteringspliktige var 250 kroner per rekneskap, pluss éi krone for kvart billag over hundre. Dei rekneskapspliktige måtte betala 350 kroner for eit fullstendig rekneskap.

— Å vera rekneskapsførar dreidde ikkje berre seg om tunge og kjedelege tal. Jobben gjorde at eg fekk eit godt og nært forhold til bøndene i distriktet, inkludert private forhold dei hadde behov for å snakka om. Og så måtte eg ta mang ein kamp mot likningssjefen som den gongen la seg opp i det meste og hadde liten tillit blant bøndene. Som då bonden begynte å kjøpa ein traktor ekstra og fekk klar beskjed at han ikkje kunne føra inntektsfråtrekk for to traktorar. På eitt år hadde me rundt 40 klagesaker på likningsstyresmaktene. Me vann dei fleste, seier han.

Frå kjellar til butikklokale

Rekneskapsbedrifta starta heime i ei lita kjellarstove. Året etter gifta han seg med Marit (f. Berge) frå Ølensvåg som blei ein god støttespelar og kollega i drifta av den vesle verksemda, spesielt med ansvar for personalet. Ho tok etter kvart økonomiutdanning og blei godkjent rekneskapsførar, samstundes som ho var småbarnsmor. Dei hadde kjøpt gard i nærleiken av foreldra han, med eit 30-tals hus og to stover. I den eine hadde Jarle kontor og snart var den andre stova også i bruk. Det enda med at dei måtte innreia reiskapshuset på garden som kontor.

— Etter vel ti års drift var verksemda så stor at me hadde behov for endå meir plass. Det var stor auke i kundemassen av bønder og også anna næringsliv blei kundar. Me kjøpte eigedommen på Liaheia der Arne Ersland hadde drive landhandel fram til tidleg på 70-talet. Det var ei god investering og der har me halde på sidan og bygd ut fleire gonger, fortel rekneskapsgründeren.

Hans sirleg utfylte dagbok fortel om 17.000 kroner i omsetning det første året, på ei tid då ein ny Opel Record kosta rundt 30.000 og ein vanleg bonde hadde 12.000 – 14.000 kroner i årsinntekt. I 1980 hadde inntekta til firmaet stige 120.000 kroner, medan personalkostnaden på to årsverk var 56.000 kroner i snitt.

Historia om Tveit Regnskap starta i 1969, året etter at Jarle Tveit fekk jobb i Etne Rekneskaps lag.
Historia om Tveit Regnskap starta i 1969, året etter at Jarle Tveit fekk jobb i Etne Rekneskaps lag.

Konkurrentane kom

Samstundes starta den store ekspansjonen. Fram mot år 2000 hadde Tveit Regnskap kontor i Sauda, Tysvær, Sveio, Fitjar og Suldal, i tillegg til Skjold og Etne. Veksten var både organisk og ved at andre rekneskapskontor kom til Tveit og ville selja, men også fordi bankane overlèt denne marknaden til eit firma som hadde den nødvendige spesialkompetansen. Det første oppkjøpet var Etne Datasentral i 1994.

— Vår desentraliserte strategi står ved lag den dag i dag. Me skal vera ute blant kundane og ha lokalt tilsette med god kompetanse. At jobbane ikkje blei borte når me overtok andre stader, var årsaka til at konkurrentane kom til oss, seier Jarle Tveit som saman med Marit har tre barn og sju barnebarn.

Då sonen Jone overtok som dagleg leiar i 2001 hadde Tveit Regnskap knappe 40 tilsette og rundt 18 millionar i omsetning, og var klar for å gå frå enkeltmannsføretak til aksjeselskap. Der gründeren var nøktern og bygde stein på stein, har neste generasjon hatt ei meir aktiv tilnærming til vekst og utvikling.

Sidan starten for 50 år sidan har Tveit Regnskap hatt 23 oppkjøp/overtakingar. 16 av desse har kome med Jone Tveit som dagleg leiar. Blant dei største er KS Rekneskap AS i Rosendal/Husnes og Vangdal Rekneskap i Bergen med høvesvis 20 og 35 tilsette, samt Aasland Rekneskap i Haugesund med 10 tilsette. Seinare har Skjold-bedrifta sikra seg fotfeste i Karmøy, Bergen, Stavanger og Oslo.

Dagens sjef beskriv selskapet som sunt, frisk og framoverlena – med ambisjonar.

— Vestlandet er stort, og me har berre eit liten bit av marknaden, seier 46-åringen og signaliserer at ekspansjonen ikkje vil stansa.

Mange kontor. Dagleg leiar Jone Tveit ser for seg vidare vekst for Tveit Regnskapskontor AS.
Mange kontor. Dagleg leiar Jone Tveit ser for seg vidare vekst for Tveit Regnskapskontor AS.

Meir attraktiv

I dag styrer han landets femte største aktør i bransjen, og er det største privateigde. Med ein portefølje på 4.900 kundar – 1.700 i landbruk, gode resultat år etter år (vel 14 millionar kroner før skatt i 2017) og ein solid eigenkapital, er Tveit Regnskap AS i posisjon til å ta nye steg.

Jone Tveit presiserer at den store veksten er likt fordelt mellom oppkjøp og ordinær marknadsauke. Han er tilfreds med situasjonen på Haugalandet og Hordaland, og ser på Stavanger/Jæren og Oslo som område der det er mogeleg å auka kundemassen.

— Greier me ti prosent vekst i året, vil det vera supert og legg til:

Automatiseringa i bransjen har gitt oss muligheiter. Før brukte me mykje tid på punching av bilag – nå gjer maskinar dette. Bortfallet av denne type rutinearbeid gjer oss meir attraktive som arbeidsgjevar for ungdom, samt muligheiter til ha meir merksemd på auka lønsemd til kundane våre.

Nye produkt

Han slår fast at det er mange oppgåver å ta av for selskap innan rekneskap og rådgjeving. Så lenge det finst bedrifter, vil det alltid vera behov for deira tenester.

— Det blir stifta nye selskap over ein låg sko og det er lite frykt for risiko der ute. Kundemassen tar sjansar for å få til verdiskaping. Dette er eit spesielt folkeslag som er villige til å stå på for å få ting til å skje, og kjekke å jobba for.

Tveit Regnskap har også bygd opp ei stor IT-avdeling i Skjold med åtte tilsette, som køyrer system for eit par tusen kundar. Jone Tveit seier at bedrifter i framtida må rekna med å forhalda seg til IT på eit heilt anna nivå enn i dag, og at det vil vera endå meir behov for eksterne tenester.

Selskapet jobbar difor stadig med nye produkt til kundane. Irene Haraldseid har ansvar for ei satsing som leverer kvardagsrådgjeving innafor lønn og HR, som er eit svært krevjande område for bedriftsleiaren. Her er det 20 personar involvert.

— For to år sidan blei me også godkjent lærebedrift, med tanke på å rekruttera framtidas medarbeidarar, seier sjefen for 50-årsjubilanten i Skjold.

Det ligg an til meir vekst for bedrifta med det godt synlege hovudkontoret like ved E134 på Liaheia.

Desentralisert bedrift. Jarle og Jone Tveit studerer gamle bilde av hovudkontoret, som tidlegare var landhandel, på Liaheia i Skjold.

FOTO: Arne Frøkedal
Desentralisert bedrift. Jarle og Jone Tveit studerer gamle bilde av hovudkontoret, som tidlegare var landhandel, på Liaheia i Skjold. FOTO: Arne Frøkedal