Vindkraft-motstanden kjem klart fram i dette innlegget. Bildet er frå Fitjarfjellet.
Foto: Arne Frøkedal
Vindkraft-motstanden kjem klart fram i dette innlegget. Bildet er frå Fitjarfjellet. Foto: Arne Frøkedal

Listhaug bør gå grundig gjennom NVEs saksbehandlingskultur

Sylvi Listhaugs første og fornemste oppgave bør være å foreta en grundig gjennomgang av saksbehandlingsrutinene hos sitt eget NVE-direktorat (Norges vassdrags- og energidirektorat). Hun bør spørre seg om det intime samrøret mellom NVE-ansatte og utbyggere/deres konsulenter er akseptabelt, eller om det ligger i grensesonen for en samrøre som man kan oppleve i land vi ikke ønsker å sammenlikne oss med.

Hennes forgjenger, Kjell-Børge Freiberg, hadde lite å bidra med her, bortsett fra å si ja til nesten alt som utbyggerne og NVE foreslo. Nå møter mange den nye energiministeren med forhåpninger om at hun har et mer nyansert og demokratisk syn på vindkraftutbygging.

En rekke steder i Norge ble det for 10-15 år siden gitt ganske mange konsesjoner til vindkraftutbygginger. Informasjonsgrunnlaget var meget tynt, og lokale kommunestyrerepresentanter ble nærmest forført i sin uvitenhet. De ville selvsagt støtte opp om det som ble beskrevet som «grønn energi»; verdensreddende klimatiltak – så og si hentet gratis fra den friske vinden som blåser langs norskekysten.

Så var det dødt i mange år, mens snedige konsulenter og jurister forberedte tidenes finansielle gevinster. Ved å omorganisere, og selge og kjøpe, skapte de store fortjenester for seg selv, gjerne ved hjelp av spekulative internasjonale transaksjoner. Alt under dekke av sin egen store «omsorg» for klimaet. Men Cayman-penger fikk mye større omsorg en klimaet.

Etter hvert fikk berørte kommuner mye mer konkret informasjon om konsekvensene av vindkraftutbygginger; om grufulle naturødeleggelser, helseplager for innbyggere og verdireduksjon av eiendommer. Parallelt med dette søkte utbyggerne om store endringer i konsesjonsbetingelsene; oftest så store at det var snakk om helt nye prosjekter. Til tross for kommunenes nei – og massive negative høringssvar – sa NVE alltid ja. Og ved anke? OED har nesten alltid sagt ja og amen.

Den australsk/britiske investeringsgiganten Green Investment Group (GIG) likte heller ikke å forholde seg til demokratiske spilleregler og beslutninger tatt av Tysvær kommunestyre. Politikerne sa i oktober i fjor et krystallklart nei til GIGs søknad om å godkjenne endringer for å bygge elleve svære vindturbiner i Hervik-området. Kommunen mente endringene var så store at ny konsekvensutredning og ny konsesjonsbehandling var nødvendig.

GIG søkte derfor om såkalt statlig arealplan. Ved hjelp av plan- og bygningsloven § 6-4 og energiloven § 3-1 fratar OED da kommunen reguleringsmyndigheten, og overføre den til seg selv. Dette kan OED gjøre hvis en kommune motsetter seg prosjekter som anses å være livsviktige for landet. Noen få vindturbiner er på ingen måte livsviktig for landet, men OED har praktisert dette med stor gavmildhet de siste årene.

Dette er en ren halshogging av lokaldemokratiet og en levende begravelse av folkeviljen. NVE godkjente plutselig planene for utbyggingen i Tysvær 18. desember 2019, omtrent på samme klokkeslett som Sylvi Listhaug ble ny minister. Det går an å stille seg spørsmålet om NVE brått ble redde for at Listhaug skulle blande seg inn i en søknadsgodkjennelse. Det som også er spesielt er at kommunen hadde fått utsettelse til 18. februar 2020 med å gi sitt høringssvar. Men slikt betyr visst lite for NVE.

Også i juni 2009 ble Tysvær kommune fratatt reguleringsmyndigheten for de samme planene. Da ville kommunen legge deler av kraftlinjetraseen i grøft, men OED mente prosjektet hastet så fælt og var så viktig for landet, at staten måtte overta reguleringsarbeidet. Dette var altså for ti år siden. Nå haster det visst like mye – og er minst like viktig.

I NVEs nylig gitte tillatelse til Tysvær Vindkraftverk står det blant annet om en restriksjonsperiode for kongeørnreir, med en buffersone på 500 meter. Men det står også at «Dersom fagkyndig personell kan dokumentere at det ikke foregår hekkeforberedelser og hekking i reiret, kan anleggsvirksomheten gjennomføres uten restriksjoner i inneværende hekkesesong.»

Ørnene flyr nok sin vei hvis deres forberedelser ofte sjekkes. Senere blir de trolig drept av turbinvingene. Det kan synes som om NVE oppfordrer til faunakriminalitet for å hjelpe utbyggeren.

I høringsrunden om endringssøknaden for Tysvær Vindkraftverk kom det inn over hundre svar. Alle var negative, bortsett ett fra grunneierne. Et annet ganske spesielt poeng er at NVE benyttet utbyggers konsulent som saksbehandler. Stormvind fikk oppdraget med å kategorisere og vurdere høringssvarene, før NVEs saksbehandling.

Det har tidligere vært reist nærgående spørsmål i forbindelse med NVEs relasjoner til utbyggingssøkere, men den gang ble politianmeldelsen henlagt. Det synes som om Listhaug på nytt bør stille slike nærgående spørsmål knyttet til NVEs saksbehandlingskultur. Her har hun nok å gripe fatt i.

Ådne Bratthammer
Tysvær