81-20-korona illustrasjon

Sju nye smitta i Etne kommune