Kommuneoverlege Terje Kleiven trur importsmitte er det mest sårbare punktet lokalt dersom den nasjonale smitten går ned samstundes. Først om ei veke kan ein eventuelt konkludere med at det lokale utbrotet er over.
Kommuneoverlege Terje Kleiven vil ikkje kalle det utbrot sjølv om Vindafjord no er oppe i 71 smitta av covid-19 på få veker, og flesteparten den siste veka. Arkivoto: Jon Edvardsen

Kleiven oppsummerer veka

Denne veka har kommunen på ny opplevd dødsfall på grunn av smitte med covid 19. Det går inn på oss alle, og ikkje minst på dei tilsette ved Vindafjordtunet, som kvar dag gjer ein stor innsats for å gje dei gamle ein trygg og meiningsfull kvardag. Me tenker og på dei pårørande i desse dagar.
Av 15 bebuarar på den råka avdelinga har me mista til saman 4. Til saman 12 har hatt smitte, og 8 av desse har klart seg utan alvorlege sjukdomsteikn.  I tillegg er me glade for at ein har lukkast i å halde smitten utanfor dei andre avdelingane ved Vindafjordtunet.Trass i strenge smittetiltak har fleire av personalet ved institusjonen fått smitte. Dette viser kor smittsamt viruset er, men og kor stor utfordringa er når ein skal drive smitteavdeling i lokaler som opprinneleg ikkje er tenkt til formålet. Igjen viser dette kor intens og stor utfordring dei tilsette står over for når arbeidsplassen deira vert råka på dette viset. Det er umogleg å få fullrost innsatsen til dei tilsette i denne situasjonen.Smittesituasjonen ved Vindafjordtunet ser ut til å komme under kontroll, og ein har ikkje påvist ny smitte på bebuarar siste halvanna veka. Både tilsette og bebuarar vert testa kvar veke for, om mogleg, å stoppe smitten raskt. I tillegg nyttar ein hurtigtestar i dette arbeidet.

Me har ikkje lukkast i å finne ut korleis smitten kom inn på Vindafjordtunet. Me veit at både tilsette og bebuarar testa positivt med kort mellomrom i starten av utbrotet. Dette kan tyde på at smitten var i avdelinga nokre dagar før det vart oppdaga. Då kan smitte ha komme frå både tilsette, pårørande og eventuelt bebuarar som hadde vore utanfor institusjonen siste veka før utbrotet. Me kjem ikkje nærare nokon konklusjon på dette.

Siste veka har med hatt smitte blant utanlandsk arbeidskraft som er busett i kommunen. Her har me førebels god oversikt over situasjonen. I dag er der 29 personar i karantene og 2 i isolasjon i denne gruppa. Dei vert testa på ny før ein endrar status på smittetiltaka.

Ein har råda Ølen vidaregåande skule til å nytte heimeundervisning denne og neste veke. Dette på grunn av smitte blant elevane. Her ventar me framleis på testsvar i samband med smittesporing. Alle andre skular og barnehagar driv på gult nivå denne veka.

Me har fleire smitta personar i kommunen, både på grunn av smitte blant tilsette ved Vindafjordtunet, men og blant andre innbyggarar. Dette medfører at ein del vert nærkontaktar som vert sett i karantene. Ut frå dette er smittesituasjonen framleis alvorleg, og ein har forlenga dei forsterka lokale smitteråda fram til 11. desember.

Me har god testkapasitet ved teststasjonen vår, og det er framleis viktig å melde seg for testing om ein har symptom som nyoppståtte luftvegsplager, hodepine, influensaliknande symptom, magesmerter osv. Me er heilt avhengige av at ein testar seg, i tillegg skal ein halde seg heime om ein har symptom.

Viss trenden me har hatt denne veka fortset, ser det ut til at me kan gå mot jul utan andre restriksjonar enn dei nasjonale.

Til sist kan det opplysast at kommunen er i gang med å planlegge for vaksinering på nyåret, og me håpar på fungerande vaksiner som kan gjere det mogeleg å lette på alle tiltaka og få ein «normal» kvardag igjen.

Terje Kleiven

Kommuneoverlege