Anne Elin Kleva, skolerådgiver i Redd Barna.
FOTO: REDD BARNA
Anne Elin Kleva, skolerådgiver i Redd Barna. FOTO: REDD BARNA

Ikke svikt elevene som blir mobbet! 

I et nytt lovendringsforslag åpner regjeringen for å svekke klageordningen som skal ivareta elever i mobbesaker når skolen ikke klarer å få slutt på mobbingen. Nå må stortingspolitikerne komme på banen. 

Hver dag utsettes mange barn for krenkelser og mobbing i skolen, og de føler seg ikke trygge på den arenaen de tilbringer flest timer utenom hjemmet i løpet av oppveksten. I Elevundersøkelsen fra 2022 svarte 7,3 prosent av elevene fra femte trinn i grunnskolen til tredje trinn i videregående skole at de har blitt utsatt for mobbing av medelever eller voksne på skolen.

Ifølge opplæringsloven har alle barn og unge rett til å være trygge på skolen, som skal være fri for krenkelser som mobbing, vold, diskriminering og trakassering. I dag kan elever og foreldre klage til statsforvalteren når skolen ikke klarer å sette en stopper for mobbingen. Statsforvalteren vil så vurdere saken og pålegge skolen å gjennomføre en rekke tiltak for at eleven skal få det trygt igjen, dersom klagen får medhold. Nå står denne ordningen i fare. I sitt forslag til ny opplæringslov foreslår regjeringen at statsforvalteren kun kan be skolene om å rette opp i forholdene, uten å kunne pålegge skolene å iverksette konkrete tiltak for å få slutt på mobbingen. Hvordan kan det være til barnets beste, at saken blir sendt tilbake til skolen som ikke har klart å sikre et trygt skolemiljø for eleven tidligere? 

I de fleste tilfeller hvor mobbesaker klages inn til statsforvalteren har elever og foreldre gjerne stått i mobbingen over tid. De har kanskje sagt ifra til skolen gang på gang, uten at noe skjer, eller at skolene har forsøkt å sette inn tiltak uten at de klarer å stanse mobbingen. I slike tilfeller er det helt nødvendig at statsforvalteren har mulighet til å gå inn i mobbesaken og pålegge skolen å gjennomføre egnede tiltak. Dersom statsforvalteren mister denne muligheten er elevene som mobbes prisgitt at skolen de går på klarer å gi dem et trygt skolemiljø. Men vi vet at det ikke alltid er tilfelle. Av de som blir mobbet av medelever svarer kun 7 prosent at de opplever at skolen har klart å stoppe mobbingen, ifølge Elevundersøkelsen. 

Ingen elever skal måtte tåle å oppleve mobbing, og ingen skal måtte føle at de står alene i kampen mot mobbingen når de opplever at skolen svikter dem. Vi vil ikke klare å bekjempe mobbingen i skolen ved å fjerne sikkerhetsnettet deres. Derfor må stortingspolitikere fra hele landet sette ned foten for regjeringens foreslåtte endringer i opplæringsloven, og stemme ned regjeringens forslag. Vern om rettighetene til barn som utsettes for mobbing i skolen. De trenger dere med på laget. 

Anne Elin Kleva

Skolerådgiver i Redd Barna.