Klokka 23.34 onsdag passerte kongeskipet «Norge» under Karmsund bru.
FOTO: KLARA PALKLINT
Klokka 23.34 onsdag passerte kongeskipet «Norge» under Karmsund bru. FOTO: KLARA PALKLINT

Her kan du sjå kor kongeskipet er akkurat no