Grannar.no https://grannar.no Lokalavisa for Etne og Vindafjord Tue, 27 Jun 2017 22:01:51 +0000 nn-NO hourly 1 Ung sauebonde https://grannar.no/2017/06/ung-sauebonde/ Tue, 27 Jun 2017 22:01:51 +0000 https://grannar.no/?p=84773 I eit hjørne av hagen heime i Bergshagen i Ølensvåg står ei lita raudmåla hytte med kvite lister rundt vindauga og stor altan på framsida. Innvendig er hytta delt i to rom, eit lagerrom og eit lite opphaldsrom der golvet er dekka med tørr fin halm. Den vesle eigedommen er omkransa av eit solid gjerde med ein port i tre, og innanfor gjerdet står to nysgjerrige lam og kikkar ivrig gjennom nettingen i gjerdet klar til å helsa på alle som stikk innom.

— Dette er fjøset mitt, seier den 8 år gamle sauebonden Mathias Matre Søvik og viser stolt fram den nybygde hytta på den vesle garden sin.

— Bestefar og bestemor har kjøpt huset og eg har vore med og bygd det, men det er bestefar som har gjort mest, legg han til.

Eg skal ha ein stor gard

Mathias Matre Søvik

Sauebonde

Fjøset stod ferdig tidleg i vår og første mai flytta dei to lamma Barten og Lammet inn. Den første tida måtte dei matast med flaske fire gonger om dagen, men nå klarar dei seg sjølv med gras frå bøen og litt ekstra kraftfór til å kosa seg med.

— Me henta lamma i Sandeid. Det er kjekt å ha lam. Dei er gode å kosa med, seier den ferske bonden og gjev dei firebeinte ulldottane ein god klem.

Lamma får godt stell både morgon og kveld, og den unge sauebonden veit godt kva arbeidsoppgåver som skal gjerast når ein har eigen gard.

— Eg steller og gjev dei mat før skulen og etter skuletid. Mamma hjelper meg med å rydda i fjøset, seier tredjeklassingen og gler seg til skuleferien og meir tid med dyra.

Livet som sauebonde har gitt meirsmak og kva yrkesretning han skal satsa på i framtida har han allereie bestemt.

— Eg skal bli bonde. Eg skal ha ein stor gard med hest, gris, ku, sau og hund, understrekar han.

Til hausten går nok dei to lamma ei ublid skjebne i møte og endar truleg sine dagar før vinteren set til. Men som bonde kan ikkje Mathias la kjenslene ta overhand, og han har alt planane klare for neste sommar. Då skal han ha fleire lam.

— Desse to blir nok slakt til hausten, men me får skinnet. Og eg vil ha nye til neste år, seier han.

I dag han lånt eit lite beiteområde av naboen, men med fleire munnar å metta vil sauebonden ha bruk for litt større beiteareal.

— Me har fleire gjerdepålar og me får kanskje låna meir endå beite av naboen, seier han optimistisk.

Interessert i dyr

Mathias har alltid vore interessert i dyr og gardsdrift. Som liten leika han mest med dyrefigurar og traktorar, og rommet hans var fylt med ting som har med gardsdrift å gjera. Og spelar han data er det sjølvsagt bondespel det går i.

— På rommet sitt har han fleire fjøs og traktorar, og på ynskjelista i fjor stod ny gjødselvogn. Han har vore mindre interessert i bilar og båtar. Han har alltid vore interessert i dyr og bestemte seg tidleg for å bli bonde når han blir stor, seier mor Viviann Matre og er imponert over omsuta han har for dei to lamma

— Han passar godt på dei, seier ho.

Ut på tur

Av og til kan det passa med ein liten spasertur rundt i nabolaget. Då hentar sauebonden fram halsbanda han har liggjande i fjøset og festar rundt halsen til dei små krabatane. Det er ikkje alltid like lett å få lamma til å stå i ro når bandet skal festast rundt halsen, men med litt småprat og ein godbit til å lokka med går det som regel godt.

— Eg går tur med dei rundt i hagen og ned til leikeplassen. Dei er blitt ganske tamme og er nysgjerrige når dei møter menneske, seier han og dreg i halsbandet for å halda dei to glupske skrottane unna mor sine bærbuskar.

Store deler av fritida går med til turar og stell av lamma, og til og med fotballen måtte vika når dyra kom til gards.

— Eg har spelt fotball, men nå er det skule, sauer og kompisar. Eg har ein kompis som har sauer og kompisane mine likar å helsa på sauene når dei kjem på besøk, seier åtteåringen og storkosar seg med livet som sauebonde.

 

 

 

 

]]>
Planar ved fossen drar ut https://grannar.no/2017/06/planar-ved-fossen-drar-ut/ Tue, 27 Jun 2017 11:28:51 +0000 https://grannar.no/?p=84655 Då Eljervik Gard og Statens vegvesen først begynte å kna planane til eit nytt og moderne servicesenter ved majestetiske Langfoss i Åkrafjorden, håpa ein på opning denne sesongen. Men arbeidet, både med finansiering og å kome gjennom den byråkratiske kverna, har teke tid. Men det nærmar seg, sakte, men sikkert.

— Finansieringa er på plass. Me har eit håp om byggestart neste haust, og opning til turistsesongen 2019, fortel Nina Kaltwasser ved Eljervik Gard.

Spektaktulært

Det er Eljervik Gard, som driv kiosken på den eksisterande rasteplassen på Langfoss, som har lansert ideen om eit servicesenter med kafé og butikk i eit bygg som skal rage om lag åtte meter ut i lufta og med panoramautsikt til Langfoss og Åkrafjorden.

Men det er framleis nokre hinder å passere før ein når målet. I første omgang skal Statens vegvesen si regionale fråviksnemnd ta stilling til forhold som bryt med dagens reglar for europavegar. Det er mellom anna spørsmål om siktsoner, svingradius og mulig permanent 50-sone forbi staden. I dag er det 50-sone berre i sommarsesongen.

— Det skal vere eit møte i fråviksnemnda 15. august kor saka skal handsamast, opplyser Eva Sundal i Statens vegvesen sin plan- og forvaltingsseksjon.

Til Vegdirektoratet?

Ho vågar ikkje spå kva tid vegvesenet vil kunne vere klare med sin del av prosjektet, heller ikkje om ein kan sjå føre seg byggestart neste år.

— I teorien kan fråviksnemnda løfte saka vidare til Vegdirektoratet, og då vil det ta endå lenger tid å få naudsynte avklaringar, seier ho.

Så snart dei har fått godkjenning vil Statens vegvesen sitt byggeprosjekt, som i all hovudsak handler om bygging av parkeringsplassar og rassikring på sørsida av E134, bli lagt ut på offentleg anbod.

Nina Kaltwasser seier til Grannar at Eljervik gard er klar til å starte så snart Statens vegvesen har landa sine utfordringar.

Til saman skal partane investere nokre titals millionar kroner i prosjektet som truleg vil syte for ytterlegare turiststraum til Langfoss.

]]>
Hjelp døgnet rundt https://grannar.no/2017/06/hjelp-dognet-rundt/ Mon, 26 Jun 2017 22:01:28 +0000 https://grannar.no/?p=84643 Barn som er i ein krisesituasjon og som står i fare for å bli skadelidande på grunn av situasjonen i heimen, vil i framtida møte eit betre apparat heile døgnet og i helger når den nye beredskapsordninga for Etne, Sveio, Tysvær og Vindafjord trer i kraft. Det handlar om hjelpa barnevernet skal gi utanom ordinær kontortid, og med god nok kompetanse.

Etne og Vindafjord har i dag eit felles barnevern.

Stått på ønskelista

— Vaktordninga har stått på ønskelista i mange år, og endringar i krav som kom i fjor, har spesielt ført til at mindre kommunar må gjere noko på dette området. Med den nye beredskapen skal vi kunne ta ei vurdering heile døgnet om det bør gjerast noko der og då. No får vi ei forsvarleg ordning 24 timar i døgnet, opplyser Dan Jørgen Eide i barneverntenesta for Etne og Vindafjord.

Han trur det blir ein fordel å senke terskelen for å kontakte barnevernet, og at ein med det kan kome tidlegare inn og i endå større grad finne løysingar i heimen.

Etne og Vindafjord har i dag ei ordning der barnevernsleiar kan bli kontakta døgnet rundt i krisesituasjonar. Det har barne- og likestillingsdepartementet i andre samanhengar slått fast ikkje er god nok akuttberedskap i barnevernet.

 

Eg reknar med at talet på dei som tar kontakt, vil doble seg samanlikna med i dag
Dan Jørgen Eide, leiar i barneverntenesta

Senkar terskelen

— Eg reknar med at talet på dei som tar kontakt, vil doble seg samanlikna med i dag. I dag er terskelen høg, og den vil endre seg når vi får ei meir formell og tilgjengeleg ordning. Det blir lettare å ringe og slå av ein prat med den som har vakt, seier Eide.

I tillegg til privatpersonar er det vanlegvis via barn og unge sin alarmtelefon, politi, legevakt, AMK, krisesenter og privatpersonar at barnevernet blir kontakta når barn er i akutt krise.

I dag får barnevernsleiaren i snitt 4-5 slike telefonar i månaden utanom kontortid.

Ordninga skal ha sju tilsette i ein turnus, og sjølv om det er eit interkommunalt samarbeid, er det barnevernsleiaren i kvar kommunen som skal bestemme i situasjonar som oppstår i eigen kommune. Det gjeld også hastevedtak som blir sendt over til Fylkesnemnda ved omsorgssvikt.

— Dersom det er nødvendig med eit vedtak er det framleis den enkelte barnevernsleiaren som må inn, eksempelvis der som det er nødvendig å ta eit barn ut av heimen. Difor må leiaren vere tilgjengeleg døgnet rundt, seier han

Slike vedtak kan barnevernet fatte for ein kortare periode og deretter må fylkesnemnda inn i bildet.

Framtidig samarbeid

Kostnaden for beredskapen er kalkulert til 640.000 kroner der Etne og Vindafjord sin del er 261.602. Barnevernsvakta skal vere i drift i Tysvær frå 1. september av, og alle dei fire kommunane har no politisk godkjenning til å gå i gang med ordninga.

Tidlegare hadde Bokn, Etne, Sveio, Tysvær, Vindafjord og Utsira eit samarbeid om det ordinære barnevernet. Men forslaget om å samle barnevernet i Tysvær havarerte i 2010, og dermed også heile samarbeidet.

Seinare har altså Etne og Vindafjord gått saman, med Vindafjord som vertskommune.

— Når ein ser på utfordringane frå 2020 når det statlege barnevernet i Bufetat blir lagt ned, og kommunane får fleire spesialiserte oppgåver, blir samarbeid høgaktuelt. Korleis det skal skje, blir eit politisk spørsmål, seier barnevernsleiar Dan Jørgen Eide.

 

Klarer ikkje å helde fristane

Barnevernet har vore under lupa til Fylkesmannen, men no bli avvika lukka. Problemet med å halde fristar i undersøkingane gjenstår.

I 2014 konstanterte Fylkesmannen i Rogaland at Vindafjord kommune si handtering av barn i fosterheimar ikkje var god nok. Året etter kom det også ei bekymringsmelding frå ein tilsett i barnevernet. Det siste var ei bekymring over fleire tilhøve i barnevernet.

No har Fylkesmannen varsla at tilsynet er avslutta og ser på avvika som lukka.

Slit med fristar

Fylkesmannen meiner derimot at det er alvorleg at Vindafjord ikkje klarer å halde fristar for når tid melde saker skal gripast fatt i, og når dei skal vere ferdig undersøkte. Dette er ei tema Fylkesmannen vil følgje tett i tida framover.

På ein møte mellom barnevernet og Fylkesmannen i starten av mai la barnevernet fram tal som viste at dei hadde 11 undersøkingar som ikkje var starta, 27 som var i gang og der 7 ikkje ville bli ferdig innan fristen på tre månader.

For heile 2016 var det 55 prosent som ikkje var behandla innan fristen.

Barneversleiar Dan Jørgen Eide forklarer det med vekst i saker kombinert med sjukmeldingar og permisjonar som er vanlege i kvinnedominerte yrke.

Langt fleire saker

— Vi har fått godkjenning for tre fleire stillingar enn vi har heimel for, og då vil dette stabilisere seg meir. Dermed blir det brukt færre innleigde konsulentar også, opplyser barnevernsleiar Dan Jørgen Eide.

Melde saker auka frå 59 i 2015 til 87 i 2016 i Vindafjord. Tilsvarande vart det starta undersøkingar i 71 saker mot 35 året før.

— Det er blitt eit nytt nivå som eg trur vil halde seg. Vi er kome opp i eit tal som ein kan vente seg samanlikna med andre, seier Eide.

]]>
Bøndene i mål https://grannar.no/2017/06/bondene-i-mal/ Mon, 26 Jun 2017 21:30:24 +0000 https://grannar.no/?p=84910 Dei to bondeorganisasjonane og staten har nå fordelt den økonomiske ramma i jordbruksoppgjeret. Stortingsfleirtalet beståande av Høgre, Frp og Venstre vedtok 16. juni ein jordbruksavtale med ei ramme på 625 millionar kroner. Samtidig vedtok partia målprisane som skal gjelda frå 1. juli i år, og dei ga partane i jordbruksforhandlingane i oppgåve å fordela dei resterende midlane.

— Me er einige med staten om ei fordeling av midlane i tråd med føringane frå Stortinget, seier leiar i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes i ei pressemelding måndag kveld, etter å ha leia fordelingsforhandlingane frå jordbruket si side.

— Me har blant anna fått gjennomslag for å behalda målprisen for gris og det generelle beitetilskotet. Omfordelingseffektane mellom produsentane er redusert, seier Bartnes og legg til:

— Norges Bondelag braut årets jordbruksforhandlingar fordi regjeringa gav oss eit tilbod som ikkje svarte på utfordringane i norsk landbruk. Stortinget har auka ramma, men den er likevel for låg til at det er rom for nødvendige satsingar.

 

]]>
Etne vann https://grannar.no/2017/06/etne-vann-2/ Mon, 26 Jun 2017 21:16:12 +0000 https://grannar.no/?p=84908 Tre kampar i 5. divisjon fotball blei spela måndag kveld:

Ølen – Hemmingstad 3-3

Etne – Skudenes 4-0

Sauda – Åkra 2 2-1

Det går mot ferie og pause i fotballen og Etne er det lokale laget som har sanka mest poeng. Siste resultat mot Skudenes betyr at dei grønkledde har plassert seg på øvre halvdel. Torsdag blir det lokaloppgjer borte mot Vats94/Skjoldar.

 

Tabell 5. divisjon

Kampar Poeng
1 Haugar 12 31
2 Vedavåg Karmøy 12 31
3 Hemmingstad 13 25
4 Stegaberg 12 22
5 Åkra 2 13 22
6 Etne 12 21
7 Ølen 13 19
8 Skudenes 13 17
9 Torvastad 13 16
10 Leirvik Ballklubb 13 15
11 Skjold94/Vats 11 11
12 Nord 13 10
13 Kopervik 2 11 9
14 Sauda 13 3

 

]]>
Herjar i hønsegarden https://grannar.no/2017/06/herjar-i-honsegarden/ Mon, 26 Jun 2017 13:29:01 +0000 https://grannar.no/?p=84365 I dag er den kvite høna til Margareth Bull-Tornøe den einaste av slaget som har overlevd Mikkel Rev og hans tokt. Frå å vera ein skikkeleg hønseflokk på 15 fuglar, er ho einaste kvite høne igjen i gjengen. Ein periode var ho også einaste høne igjen, men då tok matmor grep.

— Ho måtte få ha litt lag med andre høner, så eg kjøpte sju nye for ikkje så lenge sidan. Dei nye hønene er svarte, og det er slutt på den tida då dei fekk vera ute om natta, seier Bull-Tornøe.

Forsynte seg

I tillegg til dei 14 hønene har familien på Milja også mista fire ender, truleg etter besøk av reven. Det er verre med endene, for dei går ikkje inn på vagl om natta, slik at døra til buret kan låsast. Dermed er endene meir utsette for raudpelsen, som er svært svolten for tida. Og det er ikkje berre på Milja reven har forsynt seg frå øvste hylle. Han har vore på fleire gardar også. Det er meldt om sakna kaninar, høns og ender fleire stader i og rundt Skånevik.

Det er berre til å skyta reven
John Kåre Opheim, leiar i Viltnemnda

— Eg veit at nokre av hønsa våre er tatt av mårkatt, så reven skal ikkje ha skulda for alt. Mårkatten har skarpe klør, så han kan klatra. Då me tidlegare ikkje låste hønene inne om natta, gjekk mårkatten inn i hønsehuset, klatra opp på vagla og tok hønene der. Naboen min Ronny Åsheim har også sett reven fleire gonger, seier Bull-Tornøe.

Mikkel rev er på farten ei rekkje stader i Skånevik.
Arkivfoto: Terje Håheim

Åsheim stadfestar at han har observert reven fleire gonger, og nettopp denne reven er litt av ein sværing, kan han lova. Naboen bur rett ovanfor Milja gar og har to gonger vore nede på garden etter at han høyrte eit skikkeleg leven. Begge gongene såg han skurken, som allereie hadde vore innanfor gjerdet og forsynt seg grovt frå hønseflokken.

— Då eg kom ned til garden både brøla og trampa eg for å skremma reven, og eit lite augeblikk stoppa han og kikka meg rett inn i augo før han sprang til skogs. Den andre gongen eg sprang ned for å skremma reven, forsvann han bak eit hushjørne med ein gong eg kom ned, seier han.

Auka revebestand

Leiar i viltnemnda i Etne kommune, John Kåre Opheim opplyser at det no er fellingsløyve på reven i  kommunen. Vanlegvis er det ikkje lov til å starta revejakta før 15. juli, men grunna auke i bestanden dei siste åra har bøndene vore meir plaga med reven enn tidlegare år.

— Etne sau og geit søkte om fellingsløyve på rev som trengjer inn på innmark allereie rundt påsketider, og her er det gitt løyve til det. Dermed er det berre til å skyta reven, om ein kan, seier Opheim som sjølv er bonde og bur i Tungesvik.

Han kfortel at reven har tatt mykje lam i år. Spesielt utsett er villsauene som er ute heile året, kor dei også lemmar. Små lam er i stor fare så lenge reven luskar rundt. Spesielt i mai månad er det mykje rev som rek rundt på innmark, då dei sjølv har ungar som skal ha mat. Reven ynglar og får kvelpar på våren, og dei får ofte mange avkom. Men reven drep aldri i nærleiken av sitt eige revehi, og Opheim har ei ganske utruleg historie å koma med.

— Eg oppdaga eit revehi i ei løe eg har ute på beitet. Her var ei revemor med fire små revungar, og sjølv hadde eg 16 lam gåande rundt. Desse lamma fekk gå i fred heilt til dei skulle opp i fjellet på beitet. Då blei dei tatt av reven, seier han.

Dei siste åra har mellom 50 og 60 rev blitt skotne i året i kommunen, og det er nesten det dobbelte av kva det var for berre nokre år sidan. På det minste blei det tatt rundt 30 rev på eit år, og mykje av skulda for dette var sjukdomen skabb, som råka revebestanden ganske hardt. Då døydde reven av seg sjølv.

 

]]>
Rundt 250 4H-arar på fylkesleir https://grannar.no/2017/06/trivst-best-ute/ Sun, 25 Jun 2017 22:24:36 +0000 https://grannar.no/?p=84812 — Nå har me vore med på aktivitetar heile dagen. Me valde hesteriding og skyting. Skytinga var heilt grei, eg trefte, fortel Tina Hundhammer Reed frå Skjold. Venninna Madele Vannes frå Vats, som hadde valt hest og riding som aktivitet, syntest dagen hadde vore kjempekjekk. Begge dei to jentene har vore aktive i 4H sidan fjerde klasse og let ikkje litt regn legge ein dempar på leirkjensla. Frå teltleiren på veg til middag tok dei seg tid til ein selfie medan neste regnbyge sette inn.

Det kjekkaste var friluftsliv
Tord Grimås

Aktivitetar

Når 4H-arar er på leir er det alltid med fokus på å lære gjennom å prøve. På førehand fekk ein velje kva aktivitet ein ynskte å vera med på. Her var det eit breitt spekter med alt frå sjøfiske til topptur og paintball. Paintball vart fullt ganske fort, men også dei litt meir tradisjonelle aktivitetane som hesteriding og kanopadling låg høgt oppe på mange si ynskjeliste.

— Me har hatt ein gjeng med oss opp til Ulvavold, der var det to friskusar som valde å bada i vatnet. Turen gjekk opp her i Vikedal og så kom me ned i Imsland, med litt omvegar her og der for å bruke tida. Me tok oss også tid til pølsegrilling og kos, fortel Anne Liv Imsland som er med i dugnadsgjengen denne helga.

 Sosialt

Etter ein tur gjennom teltleiren og småprat med mange av dei unge er det ein ting som alle er samde om. Det beste med leir er det sosiale, få nye venner og møte gamle venner frå tidlegare leirar.

— Det er sosialt og kjekt på leir, mange kjekke folk. I 4H hos oss nå er det mange på vår alder som er med i klubben og då er det kjekt å vera med, fortel Lene Mathilde Vårvik Staknes.

16-åringen er sekretær i styret i Vikedal og deltek på sin sjette leir. Gruppa har ordna tunet sitt fint med raud løpar, flagg og blomar rundt omkring. Dei har alle vore med på paintball som aktivitet denne dagen.

— Det var kjekt og litt vondt når ein vart skoten, seier dei. 

Guteteltet

I eit telt litt lenger bak jentene bur ein gjeng med gutar. Håvard Skipevåg, Lars Christian Imsland og Tord Grimås var med på NM i Tromsø i fjor og er drivne 4H-arar.

— Alle leirar er kjekke. Me møter nye folk som me vert kjende med og får sjå nye stader. Og så er det masse jenter her, smiler dei tre og er einige i at det er greitt å seia det sidan det er sant.

Alle tre er nett ferdige med niande klasse og har vore gjennom mange oppgåver.

— Det kjekkaste var friluftsliv, og å gå turar på fjellet saman med nokon, eller åleine. Det året lærte eg mykje, seier Tord Grimås.

Dei to andre dreg fram volleyball og terrengsykkel som sine favorittoppgåver i 4H.

 Lite søvn heilt OK

Når så mange unge samlar seg i ein teltleir vert det naturleg nok lite søvn og mykje prat. Toaletta inne i idrettshallen vart flittig nytta av brusdrikkande ungdom og mange hadde mykje å seie i dei seine nattetimane.

— Eg høyrde framleis lyd og prat frå dei store telta rett her borte då klokka var 04.30. Men det var ingen som laga masse støy eller uroa andre så då tåler me det. Ei helg med lite søvn må jo gå greitt for både oss vaksne og dei unge. Men det pleier å bli ro tidlegare den andre kvelden, så me får sjå korleis denne natta vert, seier Kristin Hansen frå Imsland.

Saman med Liv Irene Eimstad har ho rigga seg til på feltsenger i ein provisorisk gapahuk medan regnet kjem ned med dropar så store som ausekar.

 

]]>
Lite jordskjelv https://grannar.no/2017/06/lite-jordskjelv/ Sun, 25 Jun 2017 16:16:24 +0000 https://grannar.no/?p=84864 Ved jordskjelvstasjonen i Bergen vart der like før klokka 14.00 i ettermiddag registrert eit lite skjelv i området ved Skjold i Vindafjord. Skjelvet vart målt til 2,7.

]]>
Nummer to i tredje runde https://grannar.no/2017/06/nummer-tredje-runde/ Sun, 25 Jun 2017 15:42:38 +0000 https://grannar.no/?p=84859 Etter ein andreplass i runde tre i NM i rallycross på Dokka i helga har Daniel Holten frå Vikedal auka avstanden til nummer to samanlagt. Daniel gjekk opp i leiinga i samandraget under andre runde på Vikedal motorbane og han har nå auka leiinga til nummer to, Erik Svartås, til ni poeng.

— Hovudmålet med den tredje runden var å behalda leiinga i NM, og at eg no har greidd å auka denne er eg veldig nøgd med, seier Holten.

]]>
Etneelva minutt for minutt https://grannar.no/2017/06/etneelva-minutt-minutt/ Sat, 24 Jun 2017 22:50:44 +0000 https://grannar.no/?p=84420 Havforskingsinstituttet (HI) har plassert eit eige undervasskamera ved inngangen til fiskefella i Etneelva. I tillegg til at det skal inngå i det nye 5-årige forskingsprosjektet i Etnevassdraget, skal filminga no gjerast tilgjengeleg for alle interesserte.

— Vi har som mål å vise meir fram av forskinga vi driv med, og dette er ein del av det arbeidet, fortel prosjektleiar Hans Victor Koch ved HI i Bergen.

Live-sendinga frå Etneelva finn du her:  http://etneelva.hi.no

Kameraet vil sende live-bilete frå der laksen går inn mot fiskefella. I tillegg til at alle med tilgang til internett vil kunne følgje med, skal det mellom anna vere mogeleg å sjå levande laksebilete på det nye Folgefonnsenteret i Rosendal. Men noko laksegaranti for dei som berre sveipar innom sida, er det ikkje. Ein må vere budd på å smørje seg me tålmod.

— Difor vil me truleg også lage ei redigert utgåve til Folgefonnsenteret, seier han.

Temperatur og vassføring

Ifølgje Koch er planen å kunne publisere både vasstemperatur og vassføring i elva i samband med dei levande bileta. Dei reknar med at bileta frå elva kan bli populære, mellom anna blant dei som fiskar i elva.

— Me må snarast få opp bileta på ein skjerm på Skakkesenteret òg, sa ein begeistra ordførar Siri Klokkerstuen då Koch presenterte nyheita i samband med den offisielle opninga av det som formelt heiter Nasjonal feltstasjon i Etne tysdag.

I praksis er dette fiskefella i Etneelva og dei nye kontorlokala som ligg rett ved. Dei nye lokala har formelt vore i bruk sidan i vår, men det var først no den formelle opninga fann stad. Ordføraren fekk æra av å klippe snora på nybygget, med god hjelp frå Øystein Skåla frå HI. Til stades var også andre HI-tilsette, varaordførar Ingemund Berge, og representantar frå Etne elveeigarlag.

Under opninga presenterte Per Tommy Fjeldheim, som leiar drifta av fella, ferske tal som viste at fram til 19. juni hadde 508 laks vandra opp i år. Av desse hadde 76 individ, eller 15 prosent, gytt i Etne-vassdraget tidlegare. Gjennomsnittsvekta var på 5,81 kilo, noko som er eitt kilo meir enn i fjor. Av 276 sjøaure hadde 216, eller 77,4 prosent, gytt i vassdraget tidlegare. Det indikerer ein liten ny-rekruttering i vassdraget, noko HI vil prøve å finne årsaka til. Det er elles fanga sju oppdrettslaks i år, fem den siste veka.

]]>