Haugesund Sparebank kan visa til ei god utviklig i distriktet i 2015.
Arkivfoto
Haugesund Sparebank kan visa til ei god utviklig i distriktet i 2015. Arkivfoto

74 millionar i pluss

Solid økonomisk utvikling og 1.541 nye kundar.

Sparebanken med hovudkontor i Haugesund og fleire kontor i Vindafjord, har lagt bak seg eit svært god fjorår. Resultatet før skatt auka med 12,1 millionar kroner til 74,3 millionar. 20,7 er avsett til skatt og to millionar til gåvefond, medan 51,6 millionar bidrar til ei solid styrking av banken sitt fond og kapitaldekning.

Den førebelse rekneskapen som blei presentert fredag, viser at Haugesund Sparebank har ein brutto utlånsauke, inkludert overførte lån til Verd Boligkredtt AS, på 6,7 prosent, medan innskotsauken er på 5,6 prosent. Kjernekapitalen er etter fjoråret styrka med nesten 15 prosent, medan ansvarleg kapital er på nærare 20 prosent.

Står seg godt

— Bankens resultat og utvikling bidrar til å oppretthalda vår forretningside om å vera ein kundeorientert, attraktiv og sjølvstendig sparebank med lokal forankring til beste for kundar og lokalsamfunn, uttaler styret i Haugesund Sparebank.

Med ein forvaltningskapital på rund 8,3 milliardar kroner er banken i  dag ein betydeleg aktør i den lokale finansmarknaden. I ei tid kor finansmarknaden blir stadig meir sentralisert og globalisert, er Haugesund Sparebank stolt over å vera den einaste lokaleigde og lokalstyrte banken i Haugesund. 1.541 nye kundar i 2013 er eit teikn på at banken står seg godt konkurransemessig, heiter det i årsmeldinga.

Bidrar

Resultatet dei siste åra gjer at banken framleis kan vera ein stor bidragsytar til lokale lag og foreiningar innan drett, kultur og humanitære organisasjonar. I 2013 blei det utbetalt over ti millionar i sponsorstøtte til nærare 150 lag og foreiningar i banken sitt marknadsområde. I tillegg blei det utbetalt to millionar frå gåvefondet til ålmennyttige føremål.

Tala viser at innskotet frå kundar i Haugesund framleis er større enn samla innskot frå kundar i Bømlo, Tysvær og Vindafjord, medan utlån til desse kommunane er på nivå med utlånet til kundar i Haugesund.

Utdrag av bankens hovudtal:

Driftsresultatet før tap for 2013 utgjer 109,6 millionar (1,32 %) mot 88,0 millionar (1,20 %) for 2012.

Rentenettoen har auka til 170,4 millionar (2,03 %), mot 153,6 millionar (2,09 %) i 2012.

Andre driftsinntekter har i 2013 auka med ca. 10 millionar og utgjer for året 0,56 % av gjennomsnittleg forvaltningskapital mot 0,49 % i 2012.

Driftskostnadene utgjer 106,6 millionar (1,27 %) mot 101,5 millionar (1,38 %) i 2012.

Tapa er på 38,5 millionar kroner og er noko høgare enn i 2012, og har auka frå 0,35 % til 0,46 %, mens gevinst verdipapir anlegg er på 3,3 millionar kroner.

Resultatet etter tap og skatt utgjer 53,6 millionar kroner (0,65 %) mot 43,2 millionar (0,59 %) i 2012.

(foto: 15-10-haugesund sparebank.JPG)