EU går på helsa løs

Tross denne motstanden har EU-kommisjonen jobbet parallelt, og utformer nå egne regler for fri flyt […]

Tross denne motstanden har EU-kommisjonen jobbet parallelt, og utformer nå egne regler for fri flyt av helsetjenester over landegrensene. I Nei til EU reagerer vi kraftig på at EU nok en gang prøver å ta upopulære vedtak inn bakdøra.
Selv om vi ser at det fortsatt er mange uklarheter rundt regelverket, er det viktigste klart: Helsetjenester skal behandles på lik linje med alle andre tjenester. Altså går EUs leveregel nummer 1 om fri flyt foran nasjonenes rett til selv å utforme sin egen helsepolitikk.
Det at EU nå satser på en separat behandling av helsepolitikken, viser at EU-kommisjonen ikke ser noen hinder for å nå sitt mål om fri flyt. Grensekryssende helsetjenester og økt pasientmobilitet er grunnsteinene i det nye regelverket, som blant annet fører til at utenlandske helsefirmaer får etablere seg i Norge. Nei til EU er ikke alene om å frykte at dette kan gå utover sentrale verdier i norske helsesektor som pasientsikkerhet og prinsippet om tilnærmet gratis adgang til helsetjenester.
Legeforeningen uttaler en bekymring for konsekvensene dersom den økte pasientmobiliteten gjennomføres ukritisk, noe som kan ramme sykehusstrukturen uheldig og ukontrollert. LO påpeker på sin side at EUs nye regler ikke må føre til at kvinners helseproblemer blir nedprioritert. Nei til EU ser vi også med bekymring på hva som kan bli konsekvensene for helsetilbudet til eldre, kroniske syke og de med et komplekst sykdomsbilde. I tillegg knyttes det usikkerhet rundt hva som vil skje med forsikringsordninger og erstatning ved pasientskader – og finansiering.
Nei til EU mener at slaget om helsesektoren vil være en av de viktigste EU-politiske sakene i tiden fremover. Som EØS-land vil regelverket som EU bestemmer seg for også bli gjeldende i Norge. Nei til EU deler bekymringene til flere av høringsinstansene rundt det nye regelverket og forventer derfor at Helseminister Brustad sørger for at EU ikke går på helsa løs og undergraver det norske helsesystemet.

Torunn K. Husvik,
nestleder i Nei til EU