Mens vi venter på Haugesund stasjon

Ulykker hvor trailere er involvert synes økende . Økende trailertrafikk merker jeg selv på vei […]

Ulykker hvor trailere er involvert synes økende . Økende trailertrafikk merker jeg selv på vei til/fra jobb Ølen/ Aksdal. Dette, kombinert med veistandarden, stadig reduserte fartsgrenser, og manglende gang- og sykkelstier, skaper et risikobilde som gir farlige situasjoner og mange livsfarlige forbikjøringer.
Vi må fortsette påvirkningen av våre sentrale politikere for å få mer midler til utbygging og opprustning av veinettet!
Det var en fornøyelse og glede å passere Rullestad gjennom den nye tunnellen forleden dag, delprosjekt av opprusting av E134! Det nytter, men det tar tid!
Sommerens lesing i Haugesunds Avis viser at høgfartstog-debatten lever som aldri før!
Satsing på vei må skje parallelt med andre transportløsninger på sjø, i luft og på bane!
Jeg har i mange år har vært fascinert av konseptet høgfartstog! Haukelibanen er det prosjektet jeg kjenner best. Prosjektet er konsekvensutredet og kostnadsberegnet.
Våren 2007 vil vi få den omfattende utredningen regjeringen nå har bedt om.
Jernbaneverket har nylig tildelt et tysk firma oppdraget til denne utredningen. Den som kanskje kjenner høgfartstog og norsk terreng best her i landet, Jørg Westermann, uttaler i Haugesuds Avis nylig, sin skepsis til dette valget av samarbeidspartner. Ut fra det vi leser er det kanskje grunn til å dele denne skepsisen, og undre seg over Jernbaneverkets valg av samarbeidspartner.
Hvordan vil Norsk jernbanepolitikk i årene fremover se ut?
Skal vi satse på flikking av de gamle jernbanesporene vi har og kunne øke farten til max 130km/t , eller satse på nybygg , som gir oss mulighet for å doble farten? Jeg håper og tror på det siste!
Tidsaspektet vil bli blir vinneren og en reell konkurrent til privatbilen , trailer på hjul og fly.
Det er gledelig at flere sentrale politikere fra mitt parti Høyre, også tar til orde for høgfartstog!
Flertallet fra Rogaland Høyre var med flertallet i fylkestinget, som gikk inn for utredningen, som nå er satt i gang.
Det er imidlertid to løsninger som gir distriktet vårt tilbud, Haukelibanen og Høgfartsringen.
Vi vet at disse to vil gi helt forskjellig løsning av trase og valg av stoppesteder.
Det ene alternativet, Haukelibanen, vil jernbaneføringen gi Haugesund, Aksdal, Kårstø, Ølen, Etne, Sauda, Røldal, Odda og nedover Telemark togtilbud.
Haukelibanen er et prosjekt mange kommuner, fylkeskommuner, bedrifter, og privatpersoner i en årrekke har støttet.
Med det andre alternativet, Høgfartsringen, vil det meste av indre deler av Haugaland, (Sauda, Vindafjord) deler av Hordaland (Etne, Røldal og Odda) og deler av Telemark bli uten tog.
Andre steder i Europa syner det seg at steder som får jernbanestasjon vokser i befolkning og bedrifter etablerer seg lettere ute i distriktene.
Når vi leser statistikk over indre deler av Haugesunds Avis sitt nedslagsfelt, så er det vel akkurat dette løftet distriktene her trenger, tiltak for å sikre befolkningsvekst og utvikling!
Mange er spente på utredningen og konklusjonene til Jernbaneverket! Mange vil gå både premissene og konklusjonene nøye etter i sømmene.
Vi er glade for at Haukelibanen også ble tatt med i dette arbeidet.
En ting er sikkert; Haugesund Stasjon er en realitet i begge prosjektene!
Mens vi venter, er det klokt å ta med jernbaneføring i kommunenes arealplaner. Jeg er glad for signalene fra nye Vindafjord om at de har tanker om å trekke linjen fra den som er tegna i gamle Ølen, videre gjennom hele den nye kommunen.
Sauda har gjort det samme, Haugesund snakker om å gjøre det, så må Tysvær, Etne, Odda og videre ned gjennom Telemark «koble seg på».
Det var klokt av Ølens-politikerne i sin tid å redusere et byggefelt i areal, for å gi plass til en mulig fremtidig jernbanelinje gjennom bygda!

Ølen 24. juli 2006
AnneTone Salte Andersen,
fylkespolitiker Rogaland Høyre