Stopp for private barnehager

Trygge Barnehager blir den store stygge ulven som overtar barnehagedekningen og spiser fagfolk til frokost. […]

Trygge Barnehager blir den store stygge ulven som overtar barnehagedekningen og spiser fagfolk til frokost. Mot slike udyr må man kjempe og argumentasjonen som kom frem i Grannar 2. november, var nesten på grensen til å bli humoristisk.
Trygge barnehager rokker ved et sårt tema når de foreslår en strukturendring som gir større og mer sentraliserte barnehager. Dette er et tema som kommer opp ved hver eneste budsjettbehandling og skaper usikkerhet i mange bygder i utkanten. Det er forstålig at innbyggerne i små bygder ønsker å beholde barnehagene sine, men det må også være et økonomisk grunnlag som kan gi en stabil drift. Det er på høy tid at man gjør seg ferdig med debatten angående skole og barnehagedrift når det gjelder struktur. En ting er sikkert, man vil få rekrutteringsproblemer av fagarbeidere i de små barnehagene dersom man fra politisk hold ikke kan gi en forsikring om videre eksistens.
For meg er dette det viktigste argumentet for å si ja til privatisering. Så lenge det er opp til politikerne i Vindafjord å finansiere driften i barnehagene, vil vi måtte leve med forslag/trusler om strukturendringer. Med andre ord — prisen for å gå mot privatisering er at man må leve med usikkerheten om videre eksistens. De økonomiske rammebetingelsene er ikke konstante i politikken!
Denne saken har to sider. Hva er best for politikerne og hva er best for innbyggerne? Når Helgesen (AP) er bekymret for at Trygge Barnehager stikker av med fagfolkene, får vel det stå som tegn på hvor fagfolkene vil jobbe. Man ser i dag at små barnehager på størrelse med en avdeling har rekrutteringsproblemer når det gjelder førskolelærere.
Når Kalstveit (Sp) mener at kommunen graver sin egen grav ved å privatisere, vil jeg si følgende. Kommunen er ikke i stand til å grave sin egen grav nettopp fordi man ikke vil klare å bli enig om hvor graven skal være. Ei heller hvordan den skal finansieres. Man kan være rimelig sikker på at dersom graven legges i Vikedal vil Bjoa kreve en lignende grav, hvor Skjold argumenterer for at de har infrastrukturelle fordeler som gjør at dette er rette plassen.
Livet er en lek med ord. Faktum er at når politikerne har klart å enes om hvor man skal bygge barnehage, og hvor mange avdelinger man har råd til, har Trygge Barnehager bygget og driftet alle barnehagene i Vindafjord i et par år. Se bare på hvor lenge man har drevet 0-3 års avdeling i Vikedal på dispensasjon.
Mitt råd er følgende. La Trygge barnehager få bygge store sentraliserte barnehager og drifte disse. Det kan de og har vist gjennom flere t kyrkjelydane har måtta finansiera lokala sine med andre midlar.
— Han viser inga forståing for kva eit slikt beløp betyr. I forhold til friviljug arbeid er det mykje pengar. Dette er feil kurs for det friviljuge arbeidet i Noreg, seier Dagfinn Høybråten.
Regjeringa har fleirtal i Stortinget, og difor kjem forslaget til å bli vedtatt.
— Me føler me ikkje får forståing for det arbeidet me gjer og at me ikkje blir rekna med. Dette er jo eit kulturarbeid for både unge og eldre, seier Liv Herborg Wold.