Husleige Etne Bustadskiping

Bebuarane ved Etne Bustadskiping søkjer herved om å få omgjort kommunestyrets vedtak om auking av […]

Bebuarane ved Etne Bustadskiping søkjer herved om å få omgjort kommunestyrets vedtak om auking av husleiga frå 01.07.06.
I følge husleigeloven paragraf 4-3, kan begge partar kreve at leiga blir sett til gjengs leige. D.v.s. husleige pr. i dag.
Gjengs leige må spegle «gjengs leige i bygda» for tilsvarande bolig. Ikkje gjengs leige for omsorgsbolig kor politikarane spekulerer i bostøtte.
Bebuarane er stort sett minstepensjonistar med svært begrensa betalingsevne.
Som tidlegare nevnt er det ikkje mange leilegheter i Etne på 55 m2 til 5.2000 kroner pr. månad, om nokon i heile tatt?

Me håpar verkeleg at de vil vurdera vedtaket på nytt.
Beboarane ved Etne Bustadskiping:
Valgjerd Emelie Elde,
Bertha Åsbø,
Liv Engelsgjerd,
Dorthea Husa,
Synneva Madsgård,
Eli Freim,
Johanne Hjelmtveit,
Gunda Sørheim,
Laura Tronstad,
Reidar Madsgård,
Britha Tesdal,
Alfhild Hardeland,
Tarald Tesdal,
Alf Rødseth,
Astrid Tesdal,
M. Matre,
Gunhild Fosse,
Ingeborg Utne,
Magnus Tjelle,
Signy Moe for Sylvia Twait.

Pårørande:
Sigfrid Sørheim,
Liv Hjelmtveit Jensen