Vurderer mat frå Bergen

Å legga ned kjøkkendrifta ved dei to omsorgssentra er eitt av tiltaka for å spara […]

Å legga ned kjøkkendrifta ved dei to omsorgssentra er eitt av tiltaka for å spara pengar innan pleie og omsorg i Etne kommune. Totalt reknar ein med å spara 1,2 millionar kroner på å legga om kjøkkendrifta.
— Det kom som eit sjokk. Eg synest det er heilt sjukt, seier Else Grindheim, kjøkkensjef ved Etne omsorgssenter. Grannar møter ho i full sving med å laga til dagens middag som består av spekesild, poteter, kålrotstappe og mjølkesuppe. At kommunen nå vurderer å kjøpa middag frå Bergen, fell ikkje i god jord.
— Det verkar litt rart å kjøpa maten frå Bergen og frakta den hit. Eg forstår liksom ikkje heilt kva dei sparar. Og i Bergen går dei jo tilbake på det, seier Grindheim, som har jobba ved kjøkkenet ved Etne omsorgssenter i snart 28 år.
— Her kan me utnytta fiskerestar og bruka dei til grateng, kjøttrestar kan me bruka til betasuppe. Restar frå Bergen er jo berre til å hiva, seier ho.
Grindheim meiner at manglande kjøkkendrift også går utover bebuarane.
— Dei får ikkje lenger den servicen på avdelinga då, seier ho.
Nå kan dei gamle avbestilla mat tett opp under servering. Grindheim veit ikkje om det blir så lett når maten kanskje må bestillast ei veke på førehand.

Bergen snur
I 2001 skapte det opprør då Bergen kommune la ned 46 institusjonskjøkken og i dag bruker Bergen hovudsakleg sous-vide metoden. Det er denne metoden som nå blir foreslått at Etne kommune skal gå over til.
I Bergen blæs derimot vinden i ein annan retning. Trude Drevland, byråd for helse og omsorg, foreslår at Bergen kommune går tilbake på dette og bygger opp igjen to nye institusjonskjøkken.
— Me ønskjer å ha eit prøveprosjekt på dette i to år og så sjå om me skal opna endå fleire kjøkken. Me kjem med ei vedgåing om at me gjekk for langt. I for stor grad gjorde me det eine eller det andre, seier Drevland.
— Dersom de går tilbake på dette nå, må vel det bety at de er usikre på kor vellykka dette var?
— Det er politisk stor utryggleik på om reforma var vellykka, men det er ingen tvil om at me hadde økonomiske innsparingar. Spørsmålet er om det berre er kroner som gjeld, seier Drevland, som seier at sous-vide metoden framleis vil bli den dominerande i Bergen.
Saka blei i går ettermiddag behandla i komité for helse og sosial og skal opp i bystyret i Bergen 20. februar.

Opnar nybygg
I går skulle kjøkkenpersonalet i Etne i møte med kommunen. Kjøkkensjef Else Grindheim hadde på førehand mange ubesvarte spørsmål.
— Eg har ei to sider lang liste med spørsmål, seier ho.
I følgje prosjektleiar Steinar Mjelde har dei hatt fokus på å skjerma innsparingar som rammar brukarane direkte. Difor skal blant anna bemanninga på kveldstid og i helgar aukast. I tillegg skal nybygget ved Etne omsorgssenter takast i bruk.
— Dei ressursane som er i kontakt med brukarane skal ein skjerma og helst auka. For oss har bemanning på kveldstid og i helgar og kompetanseheving vore viktig. Dette er ressursar som brukaren føler direkte på kroppen, difor blir kjøkkenreforma det me har lagt inn, seier Mjelde.
I dag er det vel fem årsverk knytte til kjøkkendrifta ved dei to omsorgssentra. Mjelde meiner at dei bør ha igjen 2,34 stillingar som skal laga og administrera tørrmat.
Håpet er å kunna etablera eit produksjonskjøkken for sous-vide framstilt mat i Etne kommune.
— Det vil gi kompetanse, arbeidsplassar og høve til å selja til andre, men det kostar å etablera det, seier Mjelde.