Vindafjord mot straumen

Kari Aakra Arbeidsløysa i Rogaland har auka med 86 prosent i mars dette året samanlikna […]

Kari Aakra

Arbeidsløysa i Rogaland har auka med 86 prosent i mars dette året samanlikna med same månad i fjor, sjølv om fylket har lågast ledighet i landet. Vindafjord kommune hadde i februar 61 arbeidslause, noko som utgjorde 1,4 prosent av arbeidsstyrken i kommunen. I mars gjekk talet i positiv retning, ned til 53 arbeidslause. Dette tilsvara 1,2 prosent av samla arbeidsstyrke.

Permitteringar ligg til grunn for den største auken i arbeidsløysa i Rogaland. 583 av dei 4.303 ledige i mars er registrerte som permitterte.

Stabilt i Etne

I Etne kommune er situasjonen stabil frå førre månad. 30 personar er arbeidslause i Etne, dette tilsvarar 1,5 prosent av den samla arbeidsstyrken, og har ikkje endra seg  sidan førre månad. I januar var det 35 arbeidsledige i Etne.

I Hordaland er den aukande arbeidsløysetendensen den same som i nabofylket. 6.225 hordalendingar var arbeidslause i mars, noko som tilsvarar ei auke på 64 prosent i forhold til fjorårsmånaden.

Lærarar er den yrkesgruppa som har minst grunn til bekymring. Denne månaden var det 54 prosent fleire ledige stillingar innan undervisning enn i fjor på same tid,  og det var 24 prosent færre ledige lærarar.