25-15-vindafjord kommune ny nettside

Ny og betre nettside

Vindafjord si heimeside er betre tilpassa brukaren sitt behov.

Denne veka har innbyggjarar og andre interesserte fått ein ny versjon når dei besøker Vindafjord kommune si heimeside. Nettansvarleg Mali Hjemdal opplyser at målet har vore å laga ei nettside som er enklare å finna fram i for brukaren, blant anna luftigare og meir oversiktleg.

— Teknisk sett er den nye nettstaden framtidsretta og tilpassa alle plattformer, fortel Hjemdal.

Brukaren vil oppdaga at postlister og møteportal har fått ny drakt, og som er lettare å lesa og få oversikten over. Alle skuler og barnehagar har også fått eigne portalar, og den generelle oppbygginga skal vera meir logisk for lesaren.

— Arbeidet med sidene held fram i vekene som kjem, ettersom ein del arbeid gjenstår. Blant anna er det eit mål å få på plass ny skjemaløysing for elektroniske søknader før sommaren, opplyser den nettansvarlege i Vindafjord kommune.

 

 

(foto: 25-15-vindafjord kommune ny nettside)