• Bilete 1 av 3 - Berge Sag byrja å markere planlagde tomter for fleire år sidan. Lagmannsretten har slått fast at selskapet ikkje har rett til å byggje ut feltet. Berge Sag anka, men Høgsterett sitt ankeutval har no forkasta anken. Dermed står grunneigarane no fritt til å velje kven som skal få byggje ut i det ferdig regulerte hyttefeltet med 26 tomter. ARKIVFOTO: ARNE FRØKEDAL

  • Bilete 2 av 3 - Per Berge må konstatere at ressursane Berge Sag har lagt ned i eit hyttefelt ved Krokavatnet truleg er er fånyttes. ARKVIFOTO: TORSTEIN TYSVÆR NYMOEN

  • Bilete 3 av 3 - Dei første 26 hyttene i Etnefjellet er planlagde i området som er avmerka raudt på dette kartet. Kaldheim fjellgruppe eig ytterlegare 24 regulerte tomter i nærleiken av desse. Retten meiner Berge Sag har einerett til å utvikle alle desse. ILLUSTRASJON: STATENS KARTVERK

Mot hyttebygging i Etnefjellet

Haugaland tingrett har slått fast at Berge Sag Hyttetomter AS har einerett til å utvikle 50 hyttetomter ved Krokavatnet i Etnefjella. Grunneigarane har ikkje tatt stilling til anke.

av Torstein Tysvær Nymoen

Haugaland tingrett har slått fast at Berge Sag Hyttetomter AS har einerett til å utvikle 50 hyttetomter ved Krokavatnet i Etnefjella. Grunneigarane har ikkje tatt stilling til anke.