Slik ser industriområdet på Dommersnes ut i dag. Foto: Økland Foto
På lang sikt kan cirka 500 mål bli brukt til produksjon av havvindmøller.
Slik ser industriområdet på Dommersnes ut i dag. Arkivfoto: Økland Foto

«Slutten for barnehage og skole i Vikebygd?»

Gjer draum til verkelighet: Flytt til Vikebygd! I Vikebygd er naturen, med Ålfjorden og Vikefjella, din nærmaste nabo. Vikebygd er ei trivelig og levande bygd med alle moglegheiter og kor det er godt for borna å vekse opp”.

Teksten over fra Vikebygd.no utgjør verdiforslaget som til nå har klart å tiltrekke akkurat nok barnefamilier til å drive en lokal barnehage og skole, inkludert flere som stiller seg bak dette innlegget. Flesteparten er nok familier hvor èn eller begge selv vokste opp i bygda, men det finnes også de som valgte Vikebygd tross 10 minutter kjøring på smal vei og begrenset med arbeidsplasser i gangavstand.

Med planlagt industriutbygging på Dommersnes i Vikebygd virker det som om det er spesielt èn antagelse som ligger til grunn for at noen få fastboende stiller seg åpne for å gjøre dramatiske og uopprettelige inngrep i naturen; nemlig at dette vil skape nye lokale arbeidsplasser og bedre vei, som i sin tur sikrer likt eller økt antall fastboende barnefamilier, som i sin tur sikrer drift av barnehage og skole. Et naturlig ønske, men er det realistisk?

Verken kommune eller utbygger har kommet med konkrete og troverdige planer som understøtter denne antagelsen. Det er heller ikke blitt stilt noen garanti for videre drift av barnehage og skole, utbedring av vei eller opprettelse av lokale arbeidsplasser (utover at det prates om en brakkeby for pendlere). Så lenge denne ønsketenkningen får leve uten konkret konsekvensutredning til hva det vil bety for bygda vil disse planene ikke møte presset fra en samlet bygd, og de står i fare for å leve videre.

La oss grave litt i denne antagelsen hvordan industriutbyggingen bidrar positivt til likt eller økt antall barnefamilier i Vikebygd med å se på tall: Vik oppvekstsenter hadde 31 skoleelever i 1-7. klasse og 22 barnehagebarn i 2022/23 i en bygd på omtrent 560 fastboende (altså ~4 barn per årskull fra 0-13 år). Hvis vi antar 2-3 barn per familie, så betyr dette at Vikebygd trenger et tilsig på ca 2 barnefamilier per år for å opprettholde dagens antall barn i barnehage og skole (enten ved tilflytting eller at folk uten barn får barn). Vi snakker altså om et svært skjørt system der bare 1-2 fraflyttinger og manglende tilflytninger fort får dramatiske konsekvenser for barnehage og skole. 

Dersom man skal tro på at industriutbyggingen skal bidra positivt til videre drift av en barnehage og skole må man tro på flere av følgende påstander om industriutbyggingen: 

  1. Den bidrar til at barnefamilier som som allerede bor i Vikebygd får flere barn
  2. Den gir ingen fraflytting av barnefamilier og øker sjansen for at de som bor i Vikebygd blir boende
  3. Den tiltrekker barnefamilier som ellers aldri hadde flyttet til Vikebygd på grunn av nye jobber
  4. Den gir marginal reduksjon i barnefamilier uten tilkobling til Vikebygd som flytter hit av andre grunner enn jobb
  5. Den gjør at personer som har vokst opp i Vikebygd “flytter hjem” eller blir værende i like stor (eller større) grad som før når de får barn

Inntil vi får troverdige fakta på bordet som sier noe annet, så stiller undertegnede, inkludert flere fastboende familier med barn på Vik oppvekstsenter, seg svært skeptisk til at industriutbyggingen bidrar positivt til noen av punktene over. Tvert i mot. Her er det stor sjans for fraflytting og redusert tilsig av nye familier som da igjen truer barnehage og skole.

Det er ingen grunn til å tro at industriutbygging direkte eller indirekte bidrar til at barnefamiliene i Vikebygd velger å få flere eller færre barn, så punkt 1 over anses som nøytral uansett hva som skjer på Dommersnes. Når det gjelder punkt 2 over så vet man derimot allerede fra interessegruppa Bevar Ålfjordens perle at mange barnefamilier stiller seg svært negative til utbyggingen, inkludert de som signerer dette innlegget, og enkelte som flyttet til Vikebygd på grunn av det Vikebygd hadde å tilby sier nå de må vurdere å flytte derfra. Netto negativt så langt altså.

Når det gjelder punkt 3 om industriutbyggingen i seg selv tilfører nye barnefamilier på grunn av nye jobber så virker det høyst usannsynlig. Kommunen og utbyggerne har til nå pekt på brakkebyer, og det er ikke blitt gitt noen garanti om lokale arbeidsplasser. Og skulle det på magisk vis komme en håndfull faste lokale arbeidsplasser, så har man ingen garanti for at de personene som tar disse jobbene ikke bor eller bosetter seg andre steder i kommunen. Sist, og viktigst; skulle dette gi lokale arbeidsplasser som barnefamilier vil flytte til Vikebygd for å ta, så vil nok dette heller være en engangshendelse og ikke noe som skaper et “jevnt tilsig” av barnefamilier på grunn av stadig nye jobber i årene- og tiårene fremover. 

Angående punkt 4 er det nok mer sannsynlig at så dramatisk ødeleggelse av natur gir en negativ påvirkning på fremtidig tilsig av barnefamilier uten historisk sterk tilknytning til Vikebygd / utsikter til jobb der, dermed står og faller hele antagelsen om industriutbygging er bra for barnehage og skole på om dette gjør at flere utflyttere nå “flytter hjem” eller blir værende enn før når de får barn. Dette burde være mulig å få en god analyse av, men indikasjoner så langt i hvem som er tydelig mot utbyggingen tilsier at dette bare blir verre.

Med andre ord, det fremstår som ønsketenkning å tro at barnehage og skole reddes av industriutbyggingen – tvert imot. Her er det reell fare for at industriutbyggingen vil igangsette en negativ spiral som starter med uopprettelig ødeleggelse av naturen, fallende tomtepriser, netto negativt tilsig og utvanning av barnefamilier og redusert hytteaktivitet – og som ender med en bygd uten barnehage og skole og en stadig mer sentralisert Vindafjord kommune. 

Inntil kommune og utbyggere kommer med noe som helst data som på en troverdig måte motbeviser dette bør planene om gigantisk industriutbygging på Dommersnes stoppes, til fordel for andre sikrere og mindre ødeleggende tiltak som skaper “ei trivelig og levande bygd med alle moglegheiter og kor det er godt for borna å vekse opp” med naturen som sin nærmeste nabo.

Espen Sundve

Forfatteren av innlegget er selv hyttebeboer i Vikebygd, men har i utarbeidelsen av innlegget fått full støtte av familiene under som selv har barn på Vik oppvekstsenter og som stiller seg like kritiske til hva industriutbyggingen medfører. 

Fam. Iselin Eidhammer Tveit og Håvard Tveit

Fam. Persvangen Ødegard

Fam. Iselin Løvhagen Tveiten og Edvin Aarak

Fam. Mona Aksdal og Vidar Maurangsnes

debatt@grannar.no

Har du ei mening om denne saka? Send ditt debattinlegg til debatt@grannar.no

Les meir debatt her.