Stabil arbeidsmarknad

I Vindafjord kommune er det ved utgangen av september fem færre arbeidsledige enn same tid […]

I Vindafjord kommune er det ved utgangen av september fem færre arbeidsledige enn same tid førre månad. Talet arbeidslause hamnar då på 38, noko som er 8 fleire enn i fjor på same tid. Dette utgjer 0,9 prosent av arbeidsstyrken i kommunen, i følgje arbeidsledigheitstala frå Nav.

I Etne ligg arbeidsledigheita på 1,3 prosent av arbeidsstyrken, ei auke på 0,1 prosent frå førre månad.

Medan arbeidsløysa i sør-Rogaland går noko opp, merkast det nedgang i ledigheita i nord-fylket.  Ved utgangen av september låg arbeidsløysa i heile fylket på 2,1 prosent av arbeidsstyrken. Det tilsvarar 4.963 personar og er meir enn ei dobling frå same periode i fjor. I kommunane Haugesund, Karmøy og Sauda er ledigheita redusert med til saman 133 personar sidan førre månad, medan talet har auka med til saman 150 i Stavanger-regionen og på Jæren.

Talet på stillingar i fylket auka med tusen frå august, men Hansen meiner likevel permitteringsvarsla innan delar av industrien i sør-fylket er bekymringsfullt.

I Hordaland fylke er 5.896 personar arbeidslause ved utgangen av september. Dette tilsvarar 2,3 prosent av arbeidsstyrken.
— Talet på arbeidsledige har halde seg stabilt i Hordaland sidan april. Men me er likevel usikre på hausten og vinteren. Signala me får frå arbeidsgjevarane tyder på at mange bransjar er avventande og planlegg med relativ kort horisont, seier fylkesdirektør i Nav Hordaland, Anne Kverneland Bogsnes.