Hurtigbåten blir ikkje fjerna frå Ølen frå 1. januar. Den skal i alle fall gå til 1. mars og i mellomtida skal Hordaland og Rogaland bli samde om å oppretthalde ruta på permanent basis. Arkivfoto: Jon Edvardsen
Hurtigbåten si Rute 3 er innstillt. Rute 1 og 2 går som normalt. ARKIVFOTO: JON EDVARDSEN

«Ryfylkeaksjonen2020»: Hurtigbåtane er limet i Ryfylke

Til fylkespolitikarane i Rogaland

Ryfylke bør ha eit kollektivtilbod på lik linje med resten av Rogaland. Aktive bygder og variert næringsliv har behov for kommunikasjon internt og til fylkeshovudstaden. Verdiskapinga i denne delen av fylket er stor; vasskraft, stein- og mineralressursar, prosessindustri og havbruk. Vårt krav om gode hurtigbåtruter er for at me alle skal ha stabile forhold for arbeid og rekreasjon, turisme og utdanning.

Ryfylkingane vil ikkje finna seg i redusering av hurtigbåtrutene. Anten det er «litt» i 2021 og 2022 som Fylkesutvalet vedtok, eller ei rasering frå 2023 som notatet frå Kolumbus er ei oppskrift på. Kolumbus har bestilt opsjon på avtalen for 2022, så mykje av kostnaden vil likevel vera bunden opp.

Det er viktig med forutsigbarhet. Både næringsliv, fastbuande, pendlarar, hyttefolk og turistar krev at me må få oppretthalde dei rutene me har i dag ut 2022. Fylkesutvalet peikar i sitt vedtak på ein grundig gjennomgang av anbodsgrunnlag for kollektivtrafikken i Ryfylke som skal gjelde frå 2023. Dette er eit godt forslag, men ein må og ta høgde for at det kan bli endringar i statlege tilskot dei neste to åra. Ryfylkeaksjonen 2020 ønskjer å bidra i denne prosessen med konstruktive innspel.

I fleire av dei alternative budsjettforslaga er det funne rom for å oppretthalde rutestrukturen ut anbodsperioden. Dette viser at det er handlingsrom for å halde fram med rutetilbodet som i dag.

Nytt opsjonsmulighetene som ligg i dagens anbodsdokument. Behald rutestrukturen fram til 2023. Dette gir forutsigbarhet i kostnadar for fylkeskommune og rutetilbod for brukarane. Bruk våren til å utarbeide eit grunnlag for eit framtidsretta kollektivtilbod for Ryfylke.

Ryfylkeaksjonen2020: ber fylkespolitikarane om:

å vedta Høgre sitt pkt 1, samt fleirtalsvedtaket pkt 2 og 3 frå Fylkesutval si behandling av sak 215/2020 i møte den 24.11.2020: Forslaget blir då slik:

  1. Det gjennomføres ikke reduksjoner i rutetilbudet for hurtigbåter på det nåværende tidspunkt. Nødvendige endringer gjøres i forbindelse med konkurranse om nye driftskontrakter, som et helhetlig opplegg, fra 2023. Økonomisk dekning legges frem ved budsjettbehandling.
  1. I det videre arbeidet med rutestrukturendring for hurtigbåt fra 2023 settes det ned en tverrpolitisk arbeidsgruppe bestående av medlemmer av samferdselsutvalget fra partiene Ap, H, Sp, Frp og MDG, som skal involveres i det videre arbeidet med å utarbeide forslag til ny rutestruktur. I forbindelse med dette arbeidet må det utredes alternativer hvor det legges opp til at det fortsatt skal være et hurtigbåttilbud i indre Ryfylke. Forslag til ny rutestruktur sendes på høring til berørte kommuner før endelig konkurransegrunnlag utarbeides og legges ut på anbud.
  1. Det skal spesielt vurderes hvordan økt bruk av buss fra f.eks. Tau, Judaberg og Hjelmeland kan bidra til et alternativt tilbud for reisende der dette er aktuelt, og det helhetlige kollektivtilbudet (buss, hurtigbåt og ferje) ses i sammenheng. Innspillene som fremkom i dialogmøte med kommunene tas med i videre vurdering av endringer. Tilbudet til ikke landfaste øyer skal skjermes så langt det er mulig.

Ryfylkeaksjonen2020

Berit Fyljesvoll Haugsland      Harald Halvorsen Løland        Kirsten Hellerdal Fosstveit

Ivar Andersen             Kristen Helgøy            Jan Sverre Grimstad

og bygdelag, grende- og bygdautval og næringsforeningar som støttar aksjonen: 

Sauda Vekst         Hellandsbygd Bygdautval        Suldal Vekst        

Suldal næringsforening            Sandsgruppa        Øvre Suldal Grendeutval

Vinjar Grendautval                 Sand Grendautval          Erfjord Grendeutval

Jelsa Grendeutval          Hylsfjorden Grendeutval      Foldøy Fastbuarlag   

Ropeidhalvøya Grendeutval     Jøsenfjorden Bygdaråd       Jøsneset Bygdaråd

Randøy Bygdaråd                   Hjelmeland Handels-og Serviceforening     

Næringsforeningen sin Ressursgruppe for Ryfylke          Reisemål Ryfylke  

Fister Bygdaråd             Nedstrand Bygdeutvalg            Vats Grendeutval

Imsland Grendeutval      Vikedal Grendeutval               Fokus Sandeid

Nedstrandsvekst             Sjernarøyane Bygdaråd           Ombo Bygdaråd

Halsnøy Bygdaråd         Finnøy Bygdaråd    Byre og Søre Bokn Bygdaråd 

Berit Marie Hopland (Finnøy), Stavanger Høyre,    Helgøy v/Kristen Helgøy

Fogn Grendalag            Talgje Grendalag          Brimse v/Frode Ljosdal 

Sør-Hidle v/Endre Bryn Hidlefjord             Heng v/ Magne Rosså

Kvitsøy v/ Lars Kåre Pedersen