Tilnærma ingen kommunar i Noreg brukar moglegheita i skogbrukslova om å innføre ei generell eller avgrensa meldeplikt for hogst. Illustrasjonsfoto: Paul Kleiven / NTB / NPK
Tilnærma ingen kommunar i Noreg brukar moglegheita i skogbrukslova om å innføre ei generell eller avgrensa meldeplikt for hogst. Illustrasjonsfoto: Paul Kleiven / NTB / NPK

Få kommunar veit kor mykje skog som blir hogd