Det er stor fokus på avrenning til elvar og bekkar i prosjektet Frivillige tiltak i landbruket på Haugalandet.
Prosjektleiar Anders Eidhammer med ein traktorveg som naturleg randsone mellom elv, elvekant og jorda. Kantvegetasjon er ein viktig miljøfaktor for livet i og langs elva. FOTO: NILS TOKHEIM FOTO: Nils Tokheim

Tiltak mot avrenning: — Bøndene tar dette alvorleg