Næringsminister Jan Christian Vestre (Ap).
ARKIVFOTO: GRETHE HOPLAND RAVN
Næringsminister Jan Christian Vestre (Ap). ARKIVFOTO: GRETHE HOPLAND RAVN

Debatt: Svar til Johan Strømsvold om utbygging av kraftledninger

I et åpent brev til meg i Grannar, stiller ordførerkandidat for Etne Venstre, Johan Strømsvold, tre spørsmål om utbygging av kraftledninger i norsk natur. Det første jeg vil si er at jeg setter pris på å få slike konkrete spørsmål, som i dette tilfellet handler om hvordan jeg kan bidra til at mer av utbyggingen går via sjø- og jordkabel, og hvordan jeg kan sørge for at hver enkelt sak blir tatt opp i Stortinget.

En av de aller viktigste oppgave i politikken fremover blir å stoppe klimaendringene og ta vare på naturen og det biologiske mangfoldet. Dette vil stille oss overfor store utfordringer og enda større muligheter. Vi må jobbe sammen, lytte til hverandre og strekke oss langt for å finne de beste løsningene som flest mulig kan stille seg bak. For å ta det siste først. Søknader om å bygge, eie og drive store kraftledninger, som for eksempel konsesjonssaker av typen ny 420 kV kraftledning mellom Blåfalli og Gismarvik, avgjøres etter gjeldende regelverk av Kongen i statsråd etter grundige prosesser. Nevnte sak er til behandling i Olje- og energidepartementet nå. Det er nettselskapet som er ansvarlig for å utvikle strømnettet, og det er NVE og Olje- og energidepartementet som konsesjonsbehandler tiltakene. Dette er et system som fungerer bra og er godt forankret. Regjeringen har derfor ikke sett grunnlag for å endre dagens myndighetsfordeling ved å innføre bestemmelser om at Stortinget skal involveres i konsesjonsbehandlingen av større kraftledningssaker.

Stortinget har gjennom en tidligere innstilling sluttet seg til prinsippene for når jord- eller sjøkabel kan vurderes som alternativ til luftledning. For søknaden om kraftledning mellom Blåfalli og Gismarvik, vil saksbehandlingen avgjøre om deler av strekningen skal bygges som sjø- eller jordkabel. Hovedregelen er imidlertid, etter gjeldende norsk kabelpolitikk, at nye ledninger i transmisjonsnettet skal bygges som luftledninger. Stortinget støtter denne politikken.

Det er et viktig poeng, som Strømsvold er inne på, at utbyggingen av kraftnettet skal bidra til å sikre norske arbeidsplasser. Og det gjør den: Ifølge Statnett går allerede i dag de fleste tildelte kontrakter knyttet til nettprosjekter til norske entreprenører og leverandører. I tillegg er det slik at utenlandske entreprenører i stor grad benytter seg av norske underleverandører. Det er veldig bra, og det skal vi bygge videre på. Som næringsminister er jeg opptatt av å sikre og øke kompetansen blant norske leverandører, noe regjeringen har vektlagt i eierdialogen med Statnett. Jobben til de norske aktørene på dette feltet er da å sørge for at de også kan hevde seg internasjonalt. Det er slik vi sikrer norske arbeidsplasser.

Jeg er godt kjent med synspunktene i Etne og stoler på at mulighetene for å benytte sjø- og jordkabel blir vurdert på riktig grunnlag i hver enkelt sak – i tråd med Stortingets vedtatte prinsipper.

Jan Christan Vestre, næringsminister (Ap)